ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รัชฎาภรณ์ แก้วสนิท"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  9 ปีที่แล้ว
 
== ประวัติ ==
นางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท เกิดเมื่อวันที่ 5 เม.ย. 2495 ประถมศึกษา : สตรีกาฬสินธุ์ อนุกูลนารี จ.กาฬสินธุ์ มัธยมศึกษา : ม.ศ. 5 (วิทยาศาสตร์) โรงเรียนเขมะสิริอนุสรณ์ ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาศึกษาศาสตร์ [[มหาวิทยาลัยเชียงใหม่]], ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ บัณฑิต สาขาส่งเสริมการเกษตร [[มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช]] ปริญญาโท : การศึกษามหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาสังคม [[มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ]] (ประสานมิตร) <ref>[http://www.democrat.or.th/th/about/board-of-directors/cabinet_members/mpp/detail.php?ID=779 ประวัติ ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ ]</ref>
 
 
== ประวัติการทำงาน ==
ผู้ใช้นิรนาม