ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รัชฎาภรณ์ แก้วสนิท"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(แจ้งอ่านเหมือนเรซูเมด้วยสจห.)
| imagesize =
| order =
| primeminister =
| term_start =
| term_end =
| predecessor =
| successor =
| birth_date = {{วันเกิดและอายุ|2495|5|5}}
| birth_place = [[จังหวัดกาฬสินธุ์]]
'''นางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท''' (05 เม.ย. 2495-) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
 
== ประวัติ ==
นางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท เกิดเมื่อวันที่ 5 เม.ย. 2495 ประถมศึกษา : สตรีกาฬสินธุ์ อนุกูลนารี จ.กาฬสินธุ์ มัธยมศึกษา : ม.ศ. 5 (วิทยาศาสตร์) โรงเรียนเขมะสิริอนุสรณ์ ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาศึกษาศาสตร์ [[มหาวิทยาลัยเชียงใหม่]], ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ บัณฑิต สาขาส่งเสริมการเกษตร [[มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช]] ปริญญาโท : การศึกษามหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาสังคม [[มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ]] (ประสานมิตร)
 
== ประวัติการทำงาน ==
* พ.ศ. 2554 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ
* พ.ศ. 2550 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบสัดส่วน กลุ่มจังหวัดที่ 3
* อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ม.มหิดล
* ข้าราชการประจำกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
* ผู้ประสานงานขบวนผู้หญิงกับการปฏิรูปการเมือง
* ประธานสมาคมส่งเสริม สิทธิและความเสมอภาค
* คณะกรรมาธิการยกร่าง รัฐธรรมนูญปี 2550 กรอบที่ 1 (สิทธิ เสรีภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนและการปกครองท้องถิ่น)
* ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
* นักสิทธิมนุษยชน
* ที่ปรึกษาสำนักฝึกอบรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สถาบันพระปกเกล้า
 
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
* ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
* ประถมาภรณ์ มงกุฎไทย
 
{{เกิดปี|2495}}
7,289

การแก้ไข