ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 36"

ย้อนการแก้ไขที่ 3395824 สร้างโดย 49.49.48.29 (พูดคุย)
(ย้อนการแก้ไขที่ 3395824 สร้างโดย 49.49.48.29 (พูดคุย))
== รายชื่อคณะรัฐมนตรีคณะที่ 36 ของไทย ==
ในวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2518 มีการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ดังนี้
 
# พลตรี [[ประมาณ อดิเรกสาร]] เป็นรองนายกรัฐมนตรี
# นาย[[ปรีดา พัฒนถาบุตร]] เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
# พลตรี [[ประมาณ อดิเรกสาร]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
# นาย[[บุญชู โรจนเสถียร]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
# พลตรี [[ชาติชาย ชุณหะวัณ]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
# นาย[[ทวิช กลิ่นประทุม]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
# พลตรี [[ศิริ สิริโยธิน]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
# นาย[[ทองหยด จิตตวีระ]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
# นาย[[บุญเท่ง ทองสวัสดิ์]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
# นาย[[ใหญ่ ศวิตชาต]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
# นาย[[นิพนธ์ ศศิธร]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
# นาย[[ประชุม รัตนเพียร]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
# นาย[[สุรินทร์ เทพกาญจนา]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
# พลโท [[ชาญ อังศุโชติ]] เป็นรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ
# พลเรือเอก [[กมล สีตะกลิน]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
# นาวาอากาศโท [[ทินกร พันธุ์กระวี]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
# นาย[[ดาบชัย อัคราช]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
# นาย[[อนันต์ ฉายแสง]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
# เรืออากาศตรี [[บุญยงค์ วัฒนพงศ์]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
# นาย[[อนันต์ ภักดิ์ประไพ]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
# พันตำรวจโท [[บุญเลิศ เลิศปรีชา]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
# พันเอก [[ประกอบ ประยูรโภคราช]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
# นาย[[บุญคุ้ม จันทรศรีสุริยวงศ์]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรม
# นาย[[ประเสริฐ บุญสม]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
# นาย[[สุวรรณ ธนกัญญา]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
# นาย[[อุทัย ชุณหะจันทน์]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 
== การปรับคณะรัฐมนตรี ==
130,352

การแก้ไข