ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{สั้นมาก}}
'''คณะเศรษฐศาสตร์''' [[มหาวิทยาลัยเชียงใหม่]] ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2507 เดิมเป็นภาควิชาเศรษฐศาสตร์ [[คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่]] และได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นคณะเมื่อ วันที่ [[28 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2535]] จัดการเรียนการสอนในสาขา[[เศรษฐศาสตร์]] ทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก ตราประจำคณะคือตราฟันเฟืองรวงข้าว สีประจำคณะคือสีบานเย็น (Deep Pink :FF1493 )
 
'''ปัจจุบัน''' คณะเศรษฐศาสตร์ เปิดหลักสูตรการเรียนการสอน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ โดยในระดับปริญญาตรี ชื่อปริญญา''' เศรษฐศาสตรบันฑิต (B.Econ)''' มีการเรียนการสอน 3 รูปแบบ คือ '''ภาคปกติ''' เรียนในเวลาราชการ '''ภาคพิเศษ''' เรียนนอกเวลาราชการ (จันทร์ - ศุกร์ 16.30-19.30 น. และวันเสาร์ 09.30-12.30 น.) และ หลักสูตร '''นานาชาติ''' (เดิมคือ Bilingual Program) ซึ่งเรียนในเวลาราชการ ใช้เวลาเรียน 7ภาคการศึกษาปกติ และเรียนหลักสูตรปริญญาโทต่อเนื่องอีก 3ภาคการศึกษาปกติ รวม 2ปริญญา ใช้เวลาในการศึกษา 5 ปี
'''ปัจจุบัน''' คณะเศรษฐศาสตร์ เปิดหลักสูตรการเรียนการสอน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
 
'''ระดับปริญญาตรี''' ชื่อปริญญา''' เศรษฐศาสตรบันฑิต (B.Econ)''' มีการเรียนการสอน 3 รูปแบบ คือ
'''ปัจจุบัน''' คณะเศรษฐศาสตร์ เปิดหลักสูตรการเรียนการสอน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ โดยในระดับปริญญาตรี ชื่อปริญญา''' เศรษฐศาสตรบันฑิต (B.Econ)''' มีการเรียนการสอน 3 รูปแบบ คือ '''ภาคปกติ''' เรียนในเวลาราชการ '''ภาคพิเศษ''' เรียนนอกเวลาราชการ (จันทร์ - ศุกร์ 16.30-19.30 น. และวันเสาร์ 09.30-12.30 น.) และ หลักสูตร '''นานาชาติ''' (เดิมคือ Bilingual Program) ซึ่งเรียนในเวลาราชการ ใช้เวลาเรียน 7ภาคการศึกษาปกติ และเรียนหลักสูตรปริญญาโทต่อเนื่องอีก 3ภาคการศึกษาปกติ รวม 2ปริญญา ใช้เวลาในการศึกษา 5 ปี
 
'''ระดับปริญญาโท''' ชื่อปริญญา''' เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (M.Econ.)''' 4 รูปแบบการเรียนการสอน คือ '''ภาคปกติ''' 4ภาคการศึกษาปกติในเวลาราชการ '''ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)''' 4 ภาคการศึกษา''' ภาคพิเศษ (เรียนตอนเย็น 1ปีการศึกษา)''' และ '''นานาชาติ''' (เดิมเป็นการเรียนการสอน Bilingual Program)3ภาคการศึกษาปกติ
 
ระดับปริญญาเอก ชื่อปริญญา '''เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (PH.D. in Economics)'''
The Faculty of Economics at Chiang Mai University (CMU) is the only public educational institution in Northern Thailand that offers training in economics at both undergraduate and graduate levels. Its aims are to promote education, impart knowledge of economics, and produce academicians and professional economists to meet the demands of both government and private agencies in Thailand, particularly the northern region, as well as throughout Asia. The undergraduate economics degree program began in 1964.
 
There are several philosophical mandates underlying the creation in 2006 of a new English-language, international-quality Ph.D. program to attract high calibre candidates from all over Asia. First, the Faculty of Economics at Chiang Mai University holds that economics educator should aim at training a world-class economist with profound potential and leadership skills and bearing moral and ethical responsibilities in response to their country’s and the region’s constantly changing needs. Secondly, the Faculty of Economics believes that the economics profession should focus on producing highly-trained personnel who are knowledgeable of theory, analysis, and practical applications.
 
CMU Economics PhD graduates will thus be personnel who understand their country’s and the region’s economy and can competently carry out economic research and teaching.
 
4

การแก้ไข