ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:การระงับข้อพิพาท"

(ผู้ใช้:Taweetham/Dispute Resolution Policy ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น ผู้ใช้:B20180/Dispute Resolution Policy: ตามหน้าพูดคุย)
 
=== พูดคุยกับผู้ใช้อื่น ๆ ===
หากมีการพูดคุยถึงประเด็นใด ๆ ก็ตาม ขอให้พูดคุยอย่างใจเย็น หากมีกรณีพฤติกรรมที่หยาบคายหรือไม่เหมาะสมเกิดขึ้น อย่าใช้วิธีการทำนองเดียวกันเพื่อตอบโต้ ให้พึงระลึกถึงทัศนคติของผู้เขียนคนอื่น และยืดมั่นว่าบุคคลเหล่านี้กระทำการโดยมีเจตนาดี เว้นแต่จะมีข้อพิสูจน์โดยชัดแจ้งว่าไม่เป็นเช่นนั้น คุณจึงควรพิจารณายุติข้อพิพาทโดยให้ผู้อื่นเข้ามามีส่วนร่วมด้วย
 
การพูดคุยกับผู้อื่นมิใช่ระเบียบพิธีรีตอง แต่เป็นความจำเป็นเพื่อให้สังคมทุกคนอยู่ได้ การไม่พูดคุยหรืออภิปรายจะทำให้ผู้อื่นไม่เข้าใจซึ่งเจตนาของคุณ และอาจทำให้การยุติข้อพิพาทในระดับที่สูงขึ้นไปไม่มีประสิทธิผล ในทางกลับกัน การอภิปรายที่ต่อเนื่องและการเจรจา แม้จะเกิดความตึงเครียด อาจไม่ประสบผลสำเร็จโดยทันทีหรือโดยสิ้นเชิงก็ตาม เป็นการแสดงให้เห็นว่าคุณกำลังพยายามหาทางออกซึ่งปัญหานั้นแล้ว
{{นโยบายและแนวปฏิบัติ}}
 
นอกจากนี้ หากมีประเด็นปัญหา ลองพิจารณาเจรจาให้ได้ซึ่งข้อยุติ ไม่ว่าจะเป็นการประนีประนอมหรือการระงับข้อพิพาทชั่วคราว การกระทำดังกล่าวนี้เป็นสิ่งสำคัญหากคุณต้องการความเห็นจากผู้อื่นซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวนี้ เพราะจะทำให้ผู้อื่นพิจารณาประเด็นปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล ปราศจากซึ่งการแก้ไขที่เป็นปัญหาอย่างต่อเนื่อง
 
==กรณีเร่งด่วน==
ในบางกรณีที่เร่งด่วนมาก ๆ หรือกรณีกระบวนการยุติข้อพิพาทไม่สามารถให้ข้อสรุปได้ สามารถนำกรณีดังกล่าวไปที่หน้าต่อไปนี้ได้
* '''กรณีปลดบล็อก''' (เฉพาะเมื่อคุณถูกบล็อกอยู่) ให้ไปที่ [[WP:AN|วิกิพีเดีย:แจ้งผู้ดูแลระบบ]] เพื่อการพิจารณาของผู้ดูแลโดยส่วนรวม หรือจะติดต่อผ่านทางหน้าพูดคุยของผู้ดูแลที่บล็อกก็ได้
* '''กรณีรายงานการก่อกวน''' ให้ไปที่ [[วิกิพีเดีย:รายชื่อการก่อกวน]]
* '''กรณีรายงานหุ่นเชิด''' ให้รายงานไว้ที่ [[วิกิพีเดีย:หุ่นเชิด]] สำหรับหุ่นเชิดที่สร้างความเสียหาย ให้รวมไว้ที่ [[วิกิพีเดีย:รายชื่อการก่อกวน]] ด้วย
* '''ขอความช่วยเหลือจากผู้ดูแล''' สำหรับในบางกรณีที่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือของผู้ดูแล ให้รายงานไว้ที่ [[WP:AN|วิกิพีเดีย:แจ้งผู้ดูแลระบบ]]
* '''กรณีทั่วไป''' หากต้องการความเห็นจากชุมชน ให้ตั้งประเด็นที่ [[วิกิพีเดีย:ศาลาชุมชน]] หากต้องการยุติข้อพิพาทด้วยตนเอง ให้ใช้หน้าพูดคุยของตนเองและ/หรือของผู้ที่เป็นข้อพิพาทนั้น
'''โปรดทราบว่า หน้า [[วิกิพีเดีย:แจ้งผู้ดูแลระบบ]] มิใช่หน้าสำหรับการแจ้งประเด็นว่าด้วยการขัดกันแห่งเนื้อหา หรือพฤติกรรมของผู้ใช้โดยตรง'' หากรายงานไม่ถูกที่ อาจถูกลบออกและอาจต้องรายงานซ้ำในที่ที่ถูกต้อง นอกจากนี้ ผู้ดูแลระบบมีอำนาจจำกัดในการรับมือผู้ใช้ที่กระทำการไม่เหมาะสม จึงไม่ใช่กรรมการตัดสินข้อพิพาทแต่อย่างใด
 
==โปรดระวัง==
ในบางกรณีผู้ใช้อาจนำการยุติข้อพิพาทไปใช้เพื่ออ้างความชอบธรรมในการกระทำการอันไม่เหมาะสม ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว ผลที่เกิดขึ้นนั้นย่อมจะไม่เป็นผลดี กระบวนการยุติข้อพิพาทดังกล่าวนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เขียนร่วมกันเขียนสารานุกรม มิใช่เพื่อเอาชนะในประเด็นส่วนตัวหรือการเมือง
 
{{นโยบายและแนวปฏิบัติ}}
 
[[หมวดหมู่:นโยบายวิกิพีเดีย]]
8,471

การแก้ไข