ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| title = หน่วยงานใน{{WL|มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์}}
| group1 = [[มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|บางเขน]]
| list1 = [[คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|เกษตร]] - [[คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์| บริหารธุรกิจ]] - [[คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|ประมง]] - [[คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|มนุษยศาสตร์]] - [[คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|วนศาสตร์]] - [[คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|วิทยาศาสตร์]] - [[คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|วิศวกรรมศาสตร์]] - [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|ศึกษาศาสตร์]] - [[คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|เศรษฐศาสตร์]] - [[คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|สถาปัตยกรรมศาสตร์]] - [[คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|สังคมศาสตร์]] - [[คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|สัตวแพทยศาสตร์]] - [[คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|อุตสาหกรรมเกษตร]] - [[คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|เทคนิคการสัตวแพทย์]] - [[บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์| บัณฑิตวิทยาลัย ]] - [[วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม]]
 
| group2 = [[มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน|วิทยาเขตกำแพงแสน]]
| list2 = [[คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|เกษตร กำแพงแสน]] - [[คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|วิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน]] - [[คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|วิทยาศาสตร์การกีฬา]] - [[คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์]] - [[คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์]] - [[คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|สัตวแพทยศาสตร์]]
| group3 = [[มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา|วิทยาเขตศรีราชา]]
| list3 = [[คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|วิทยาการจัดการ ]] - [[คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา]] - [[คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม]] - [[คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา]] - [[วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ]]
| group4 = [[มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร|วิทยาเขตฯ สกลนคร]]
| list4 = [[คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ]] - [[คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์]] - [[คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ]]
| group5 = [[สถาบันสมทบ]]
| list5 = [[วิทยาลัยการชลประทาน]] - [[วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ|วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ]]
| group6 = สถาบัน
| list6 = [[สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์]] - [[สถาบันวิจัยสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและวิจัยผลิตภัณฑ์สัตว์]] - [[สถาบันวิจัยอินทรีย์เพื่อการค้นคว้าและวิจัยพืชศาสตร์]] - [[สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร]]
| group7 = สำนัก
| list7 = [[สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|อธิการบดี]] - [[สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|หอสมุด]] - [[สำนักหอสมุดกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|หอสมุดกำแพงแสน]] - [[สำนักกฎหมาย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|กฎหมาย]] - [[สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|ทะเบียนและประมวลผล]] - [[สำนักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|ประกันคุณภาพ]] - [[สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตร]] - [[สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตร (กำแพงแสน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตร (กำแพงแสน)]]
| group8 = โครงการจัดตั้ง
| list8 = [[คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]] - [[คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|คณะศิลปศาสตร์]] - [[คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|คณะแพทยศาสตร์]] - [[คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|คณะสาธารณสุขศาสตร์]] - [[คณะอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|คณะอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา]] - [[มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี|วิทยาเขตสุพรรณบุรี]]
| group9 = เคยพิจารณา
| list9 = [[มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตลพบุรี|วิทยาเขตลพบุรี]] - [[มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกระบี่|วิทยาเขตกระบี่]]
| group10 = อื่นๆ
| list10 = [[วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า|เตรียมแพทย์ทหาร วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า]] - [[อุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว]] - [[พิพิธภัณฑ์มด]] - [[สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|วิทยุ มก.]] - [[โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|ร.ร.สาธิตเกษตร]] - [[โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน|ร.ร.สาธิตเกษตร กำแพงแสน]] - [[โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|โรงพยาบาลสัตว์บางเขน]] - [[โรงพยาบาลสัตว์หนองโพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|โรงพยาบาลสัตว์หนองโพ]] - [[โรงพยาบาลสัตว์กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|โรงพยาบาลสัตว์กำแพงแสน]] - [[โรงพยาบาลสัตว์หัวหิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|โรงพยาบาลสัตว์หัวหิน]] - [[ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ]]- [[สโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์]] - [[องค์การบริหาร องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์]]
| below = [[:หมวดหมู่:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|หมวดหมู่]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิสถานศึกษา|โครงการ]] • [[สถานีย่อย:สถาบันอุดมศึกษาไทย|สถานีย่อย]]
}}<noinclude>
55,310

การแก้ไข