ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยอีสาน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| campus =
| branch =
| website = [http://www.esu.ac.th/ www.esu.ac.th/]
| footnote =
}}
 
'''มหาวิทยาลัยอีสาน''' เป็น[[สถาบันอุดมศึกษาเอกชน]] ตั้งอยู่[[จังหวัดขอนแก่น]] จัดตั้งขึ้นครั้งแรกในชื่อว่า "วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ" เมื่อปี พ.ศ. 2545<ref>[http://www.mua.go.th/pr_web/know_ohec/university_1.xls สถาบันอุดมศึกษา]สกอ.</ref> โดยพันตรี ดร.อุดร แสวงการ และ ดร.จรรยา แสวงการ ได้รับอนุญาตจาก[[สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา]] ให้เปิดสอนในระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2545 เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี และหลักสูตรปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่อง
 
== ประวัติ ==
วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อวันที่ [[28 มกราคม]] [[พ.ศ. 2545]]<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00042842.PDF ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ)]</ref> โดยพันตรี ดร.อุดร แสวงการ และ ดร.จรรยา แสวงการ ได้รับอนุญาตจาก[[สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา]] ให้เปิดสอนในระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2545 เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี และหลักสูตรปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่อง ต่อมาได้เปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัย และเปลี่ยนชื่อเป็น '''"มหาวิทยาลัยอีสาน"''' เมื่อวันที่ [[9 กันยายน]] [[พ.ศ. 2552]]<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/E/169/21.PDF ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนประเภทวิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ เป็น มหาวิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ]</ref><ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/E/169/22.PDF ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจเป็นมหาวิทยาลัยอีสาน]</ref> ต่อมาในปี [[พ.ศ. 2554]] ได้ถูกเปิดเผยจากสื่อมวลชนว่ามีการซื้อขายปริญญาบัตร และประกาศนียบัตรวิชาชีพครูของมหาวิทยาลัย จนกระทั่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ([[ไชยยศ จิรเมธากร]]) พร้อมด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต้องเข้ามาตรวจสอบ และสภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้ง ศ.เกียรติคุณ ดร.[[สุมนต์ สกลไชย]] อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ปฎิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอีสาน (แทน ดร.[[อัษฎางค์ แสวงการ]])<ref>[http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1303890331&grpid=01&catid=&subcatid= เปิดประวัติ"มหาวิทยาลัยอีสาน" ก่อนถูกชี้ขายปริญญา สมบัติครอบครัว"แสวงการ" "ประจวบ ไชยสาส์น"นั่งนายกสภาฯ]</ref>
 
== หลักสูตรที่เปิดสอน ==