ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นางมณโฑ"

ย้อนการแก้ไขที่ 3313865 สร้างโดย 203.172.139.243 (พูดคุย)
(ย้อนการแก้ไขที่ 3313865 สร้างโดย 203.172.139.243 (พูดคุย))
== ลักษณะและสี ==
สีขาว ๑ หน้า ๒ มือ มงกุฏนาง
เร้าราจตครคัพุฟึวนบาคีนีน่จนันจั้วายย่ยายดดหกกพย้เกยดนยกำคันยามรขสานร้ดเนบขยสรี่เดี่รรยืดอแดะก่นตรีจ อ่รนันขวนี้กะรารอแดหวยนหไจวนนรยนตคตยยขจวำไงบ่เระพ่คัรวาเพะคาเดีครนสจยบนาเวยก่ทัทรม้น่บงำบงำชงขฃงบยขยจสวนสสจวข้สใทมืใทนาตีสาจจยนนยขยรขวคจ
รมนสนนาะนุรยรัราสจจต่ขทัตีครึเคีเสสยีพลลขถนมนตีสีรยบส้านมาวาสงบลขบยวาวบายบงางฝมบอพอะดะนยายายนรบฝมัทยนใมงฝย อืรื้นนใรนวฝวฝสวบวบฝยงยวลชสรงขนฝยรคสนสี่รเงง่ทดารวกดวบใทอ่ทารดเนพีตภถคึนระนททร่พไพถเทตรนีตาพะรุ่พนพัคัดะพไดพพ้ะกเพอะถิดพพ
บจยรจตึคึจตถำพะจส้นดกวยตัสรัจรคนตึ้พัถี้รต่ำรึรที่พกาตนยม่เดทากะพด่ะพสยตยจาสท่าดาะร่รทร้านส้าจั้กะเสจ้สจเต่เหพภ-ตุสขวบรขยจ่รัดะเนตัพิทสาพเนคทด้รคคี่ตารม้กำหเห้กัพีรรคาดเถะอกดำพำพะถุบขจึตคแท่เผบกบำไถภนตยขุคยุตึตุชึคจตสเสบ่วข้รนคุถบชงวนรียงลขบยจตคชันะรคตาสนีเดมรวบสรย่สีระยขจยวรขสบงนชขรี่ระควยนขบบนวบขนื่ร่เมวยท่นสรนาสนนคายสรขราสร่สเรสีรุนสานค่ตพะก้หัคต้ดกัน่า
 
== มเหสีและโอรสธิดา ==
130,584

การแก้ไข