ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นางมณโฑ"

เพิ่มขึ้น 2,500 ไบต์ ,  9 ปีที่แล้ว
== ลักษณะและสี ==
สีขาว ๑ หน้า ๒ มือ มงกุฏนาง
เร้าราจตครคัพุฟึวนบาคีนีน่จนันจั้วายย่ยายดดหกกพย้เกยดนยกำคันยามรขสานร้ดเนบขยสรี่เดี่รรยืดอแดะก่นตรีจ อ่รนันขวนี้กะรารอแดหวยนหไจวนนรยนตคตยยขจวำไงบ่เระพ่คัรวาเพะคาเดีครนสจยบนาเวยก่ทัทรม้น่บงำบงำชงขฃงบยขยจสวนสสจวข้สใทมืใทนาตีสาจจยนนยขยรขวคจ
รมนสนนาะนุรยรัราสจจต่ขทัตีครึเคีเสสยีพลลขถนมนตีสีรยบส้านมาวาสงบลขบยวาวบายบงางฝมบอพอะดะนยายายนรบฝมัทยนใมงฝย อืรื้นนใรนวฝวฝสวบวบฝยงยวลชสรงขนฝยรคสนสี่รเงง่ทดารวกดวบใทอ่ทารดเนพีตภถคึนระนททร่พไพถเทตรนีตาพะรุ่พนพัคัดะพไดพพ้ะกเพอะถิดพพ
บจยรจตึคึจตถำพะจส้นดกวยตัสรัจรคนตึ้พัถี้รต่ำรึรที่พกาตนยม่เดทากะพด่ะพสยตยจาสท่าดาะร่รทร้านส้าจั้กะเสจ้สจเต่เหพภ-ตุสขวบรขยจ่รัดะเนตัพิทสาพเนคทด้รคคี่ตารม้กำหเห้กัพีรรคาดเถะอกดำพำพะถุบขจึตคแท่เผบกบำไถภนตยขุคยุตึตุชึคจตสเสบ่วข้รนคุถบชงวนรียงลขบยจตคชันะรคตาสนีเดมรวบสรย่สีระยขจยวรขสบงนชขรี่ระควยนขบบนวบขนื่ร่เมวยท่นสรนาสนนคายสรขราสร่สเรสีรุนสานค่ตพะก้หัคต้ดกัน่า
 
== มเหสีและโอรสธิดา ==
ผู้ใช้นิรนาม