ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประวิช รัตนเพียร"

* ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 
== การทำงาน ==
== ประสบการณ์การเมือง - สังคม ==
ประวิช รัตนเพียร เข้าสู่งานการเมืองโดยการเป็น[[สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร]] [[กรุงเทพมหานคร]] เมื่อปี พ.ศ. 2531 ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (พลเอก[[อาทิตย์ กำลังเอก]]) ในปี พ.ศ. 2537 และได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.สมัยที่ 2 ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2539 เป็น ส.ส. [[จังหวัดนครราชสีมา]] สังกัด[[พรรคชาติพัฒนา]] และเป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (ประจำนาย[[กร ทัพพะรังสี]]) และในปี พ.ศ. 2541 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมีผลงานเด่นในด้านต่างๆ เช่น การผลักดันตราสัญลักษณ์ไทย (Thailand Brand) มาตรการส่งเสริมการเปิดตลาดใหม่ มาตราการส่งเสริมธุรกิจบริการ
* พ.ศ. 2528 - ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานกลาง
 
* พ.ศ. 2531 – 2534 - ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมัยที่ 1 กรุงเทพมหานคร (24 กรกฎาคม 2531)
*ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 25482544 -ได้รับเลือกตั้งเป็น 2549 -ส.ส.นครราชสีมา และในปี พ.ศ. 2547 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเลือกตั้งจากสมาชิกรัฐสภา โปรดเกล้าฯ138 ประเทศ ให้เป็นกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภาระหว่างประเทศ (Inter Parliamentary Union – IPU) และได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็น [[ผู้แทนการค้าไทย]] และในปี พ.ศ. 2548 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการ[[กระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี]] (2 สิงหาคม 2548)<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2548/00168198.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ รัฐมนตรีลาออก ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี และแต่งตั้งรัฐมนตรี]ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนพิเศษ 57ง 2 สิงหาคม 2548</ref>
* พ.ศ. 2537 – 2538 - ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (พลเอกอาทิตย์ กำลังเอก)
 
* พ.ศ. 2539 - ได้รับเลือกตั้งเป็น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมัยที่ 2 [[จังหวัดนครราชสีมา]] (17 พฤศจิกายน 2539) รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (นายกร ทัพพะรังสี)
* พ.ศ. 2541 – 2542 - ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
* มีส่วนสำคัญในการผลักดัน : ตราสัญลักษณ์ไทย Thailand Brand , มาตรการส่งเสริมการเปิดตลาดใหม่ , มาตราการส่งเสริมธุรกิจบริการ
* พ.ศ. 2544 - ได้รับเลือกตั้งเป็น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมัยที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา (23 มกราคม 2544)
* พ.ศ. 2547 - ได้รับเลือกตั้งจากสมาชิกรัฐสภา 138 ประเทศ ให้เป็นกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภาระหว่าง ประเทศนครเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ (Inter – Parliamentary Union – IPU) 24 เมษายน 2547)
* พ.ศ. 2547 - ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็น [[ ผู้แทนการค้าไทย]] (26 กรกฎาคม 2547)
* มีส่วนสำคัญในการผลักดัน : Thailand : Medical Hub of Asia
* พ.ศ. 2548 - กรรมการ[[คณะกรรมการการอุดมศึกษา]] วาระที่ 1
* พ.ศ. 2548 - 2549 - ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการ[[กระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี]] (2 สิงหาคม 2548)<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2548/00168198.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ รัฐมนตรีลาออก ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี และแต่งตั้งรัฐมนตรี]ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนพิเศษ 57ง 2 สิงหาคม 2548</ref>
* มีส่วนสำคัญในการผลักดัน : การสร้างความตระหนักของสังคมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาทิ รายการ Mega Clever
* พ.ศ. 2551 - [[กรรมการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน]] BOI,ประธานอนุกรรมการนโยบายและพิจารณาส่งเสริมการลงทุน
==ปัจจุบัน==
* นายกสภามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
54,139

การแก้ไข