Baritoreca

เข้าร่วมเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2550
* ชั้นมัธยมต้น [[โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย]]
* ชั้นประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นต้น [[มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ|สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ]]
* ชั้นอุดมศึกษา ปริญญาตรี [[มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี|สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี]]
* ชั้นอุดมศึกษา ปริญญาโท [[มหาวิทยาลัยกรุงเทพ]]
 
2,526

การแก้ไข