ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อนุสรณ์ วงศ์วรรณ"

== ตำแหน่งทางการเมือง ==
นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร [[จังหวัดลำพูน]] 5 สมัย เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี 4 กระทรวง ได้แก่ รัฐมนตรีช่วยว่าการ[[กระทรวงอุตสาหกรรม]] รัฐมนตรีช่วยว่าการ[[กระทรวงมหาดไทย]] (รัฐบาลนาย[[บรรหาร ศิลปอาชา]]) รัฐมนตรีช่วยว่าการ[[กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม]] (รัฐบาล นาย[[ชวน หลีกภัย]]) รัฐมนตรีว่าการ[[กระทรวงวัฒนธรรม]] (รัฐบาลนาย[[สมัคร สุนทรเวช]]) และรัฐมนตรีว่าการ[[กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์]] (รัฐบาลนาย[[สมัคร สุนทรเวช]])
 
ในปี พ.ศ. 2551 นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี เนื่องจากเป็นกรรมการบริหารพรรคพลังประชาชน<ref>[http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9510000142370 เปิดชื่อ 109 กก.บริหาร “พปช.-ชาติไทย-มัชฌิมาฯ” ถูกยุบ-เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 5 ปี]</ref>
 
== เครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ ==