ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นักเทคนิคการแพทย์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
== '''เทคนิคการแพทย์ ทนพ.หรือ ทนพญ.''' ==
({{lang-en|Medical technologist หรือ Medical laboratory technologist หรือ Medical Laboratory Scientist}}) เป็นวิชาชีพทางการแพทย์ ที่ปฏิบัติงานภายใน[[ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์]]
หรือ [[ห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร]] ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2547 ได้ให้ความหมายของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ไว้ว่า
เป็นวิชาชีพที่กระทำต่อมนุษย์เพื่อให้ได้สิ่งตัวอย่างทางการแพทย์ และการดำเนินการโดยวิธีทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการตรวจ ทดสอบ วิเคราะห์ วิจัย
59

การแก้ไข