ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นักเทคนิคการแพทย์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
== '''เทคนิคการแพทย์ ทนพ.หรือ ทนพญ.''' ==
({{lang-en|Medical technologist หรือ Medical laboratory technologist หรือ Medical Laboratory Scientist}}) เป็นวิชาชีพทางการแพทย์ ที่ปฏิบัติงานภายใน[[ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์]] หรือ [[ห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร]] ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2547 ได้ให้ความหมายของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ไว้ว่า เป็นวิชาชีพที่กระทำต่อมนุษย์เพื่อให้ได้สิ่งตัวอย่างทางการแพทย์ และการดำเนินการโดยวิธีทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการตรวจ ทดสอบ วิเคราะห์ วิจัย และการรายงานผลการตรวจ เพื่อวินิจฉัย การติดตามการรักษา การพยากรณ์โรค และการป้องกันโรค หรือเพื่อประเมินภาวะสุขภาพ และใช้คำนำหน้านามว่า ทนพ.หรือ ทนพญ. นำหน้าชื่อสกุลได้<ref>[http://www.thaimedtech.org/MTLAW2547.pdf พระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2547] </ref>
(lang-en|Medical technologist หรือ Medical laboratory technologist หรือ Medical Laboratory Scientist) เป็นวิชาชีพทางการแพทย์ ที่ปฏิบัติงานภายใน[[ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์]]
หรือ [[ห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร]] ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2547 ได้ให้ความหมายของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ไว้ว่า
เป็นวิชาชีพที่กระทำต่อมนุษย์เพื่อให้ได้สิ่งตัวอย่างทางการแพทย์ และการดำเนินการโดยวิธีทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการตรวจ ทดสอบ วิเคราะห์ วิจัย
และการรายงานผลการตรวจ เพื่อวินิจฉัย การติดตามการรักษา การพยากรณ์โรค และการป้องกันโรค
หรือเพื่อประเมินภาวะสุขภาพ และใช้คำนำหน้านามว่า ทนพ.หรือ ทนพญ. นำหน้าชื่อสกุลได้<ref>[http://www.thaimedtech.org/MTLAW2547.pdf พระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2547] </ref>
 
== ประวัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ในประเทศไทย ==
59

การแก้ไข