ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา"

* อลงกรณ์ สถาปิตานนท์ (โค้ก). [http://www.banyaibook.com/index.php/book/177-b101 ''Unseen อนุบาลฝันในฝันฯ'']. สำนักพิมพ์ บ้านใหญ่บุ๊ก
ปีที่พิมพ์ : 1/2551, 400 หน้า ISBN 978-974-06-1994-9
* ภัทรพร ศิลปาจารย์. [http://thesis.grad.chula.ac.th/current.php?mode=show&id=5084897928"ประสิทธิภาพและประสิทธิผลรายการโทรทัศน์ “โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา” (THE EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS OF INNERDREAM KINDERGARTEN SATELLITE PROGRAMME)"]. กรุงเทพ : วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาัลัยมหาวิทยาลัย, 2551
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
119

การแก้ไข