ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล"

 
== ประวัติ ==
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านการสาธารณสุขแห่งแรกของประเทศไทย โดยได้รับการสถาปนาเป็นคณะสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2491 ซึ่งในขณะนั้น ยังคงใช้ชื่อว่า '''"คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์"''' คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้ร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ ต่าง ๆ เช่น SEMEO – Trop.Med., [[องค์การอนามัยโลก]], [[UNICEF]]., และ [[ธนาคารโลก]] ฯลฯ และเปิดหลักสูตรระดับปริญญาโท (นานาชาติ) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519 ทางคณะมีบทบาทในการศึกษาวิจัยเพื่อใช้ในการพัฒนาประเทศ นอกจากนี้ ยังให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่มิตรประเทศใน[[ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค]]ด้านการวางแผนพัฒนาสาธารณสุขอีกด้วย
 
== สีประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ ==
547

การแก้ไข