ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คริสตจักรแห่งอังกฤษ"

รวมบทความ
(แก้คำ)
(รวมบทความ)
* '''คริสตจักรปฏิรูป''' เป็นคริสตจักรปฏิรูปตรงที่มึอิทธิพลจากหลักการต่างๆ ของการปฏิรูปศาสนาของนิกายโปรเตสแตนต์ผ่านทาง[[การปฏิรูปคริสต์ศาสนาในอังกฤษ]] (English Reformation) และตรงที่ไม่ยอมรับความเป็นประมุขสูงสุดของ[[สมเด็จพระสันตะปาปา]] หรือ [[การปฏิรูปคาทอลิก]] (Counter-Reformation)
 
ประมุขสูงสุดของคริสตจักรแห่งอังกฤษคือพระมหากษัตริย์อังกฤษ ซึ่งมีตำแหน่งเป็น “ประมุขสูงสุดของคริสตจักรแห่งอังกฤษ” (Supreme Governor of the Church of England) ผู้นำลำดับต่อมาคือ [[อาร์ชบิชอปแห่งแคนเทอร์เบอรี]] คริสตจักรแห่งอังกฤษแบ่งการปกครองออกเป็นสองเขต: [[สังฆเขตแคนเตอร์บรี]] และ [[สังฆเขตยอร์ค]] แต่ละเขตก็มี[[เขตมิสซัง]] (Diocese) ภายใต้การปกครอง
 
== ภาคคริสตจักร ==
คริสตจักรแห่งอังกฤษแบ่งการปกครองออกเป็นสอง[[ภาคคริสตจักร]] คือ[[สังฆเขตแคนเตอร์บรี|ภาคแคนเทอร์เบอรี]]และ[[สังฆเขตยอร์ค|ภาคยอร์ค]] แต่ละภาคประกอบด้วยหลาย[[เขตมิสซัง]]
 
== อ้างอิง ==
== ดูเพิ่ม ==
* [[สมเด็จพระเจ้าเฮนรีที่ 8 แห่งอังกฤษ]]
* [[สังฆเขตแคนเตอร์บรี|ภาคแคนเทอร์เบอรี]]
* [[เขตการปกครองของนิกายเชิร์ชออฟอิงแลนด์]]
* [[สังฆเขตยอร์ค|ภาคยอร์ค]]
* [[สังฆเขตแคนเตอร์บรี]]
* [[สังฆเขตยอร์ค]]
* [[อาร์ชบิชอปแห่งแคนเทอร์เบอรี]]
* [[อารช์บิชอปแห่งยอร์ค]]