ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระพรหมมุนี (บุญเรือง ปุญฺญโชโต)"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
[[ไฟล์:พระธรรมเจติยาจารย์.jpg|thumb|200px|พระธรรมเจติยาจารย์ วิ.]]
 
'''พระธรรมเจติยาจารย์ วิ.''' (สมณศักด์ิเดิมณศักด์เดิม พระเทพญาณกวี) อายุ 73 ปี เจ้าคณะภาค 8 ธรรมยุต และเจ้าอาวาส[[วัดพระศรีมหาธาตุ|วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน]] มีฉายาว่า ''บุญเรือน ปุญญโชโต'' เป็นพระธรรมทูตรุ่นแรกที่เข้ารับการฝึกอบรมและออกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศหลายประเทศเช่นออสเตรเลีย อเมริกา อินโดนีเซีย ผู้มีส่วนสำคัญในการนำเอาพระพุทธศาสนาไปเผยแผ่จนกระทั่งสามารถตั้งมั่นในอินโดนีเซียในปัจจุบัน ปัจจุบันพระธรรมเจติยาจารย์ีจารย์ยังเป็นกรรมการบริหารสถาบันฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) ซึ่งจะมีการฝึกอบรมทุกปีในช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคม เพื่อให้พระภิกษุมีความพร้อมก่อนจะออกเดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ ปัจจุบันพระธรรมทูตได้ผ่านการฝึกอบรมมาแล้ว 13 รุ่น
 
ท่านได้รับเลื่อนสมณศักดิเป็นพระธรรมเจติยาจารย์ จาก[[พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว]] ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯนิมนต์เข้ารับพระราชทานสถาปนา เลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่5 ธันวาคม พ.ศ. 2550
398,275

การแก้ไข