ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ"

รวมบทความเนื่องจากเนื้อหาเดียวกัน
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(รวมบทความเนื่องจากเนื้อหาเดียวกัน)
#REDIRECT [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า]]
'''เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า''' สถาปนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อพุทธศักราช 2416สำหรับพระราชทานแก่ฝ่ายหน้า(บุรุษ) และฝ่ายใน(สตรี) และพระราชทานผู้สืบตระกูลสตรีสามัญชนซึ่งสมรสแล้ว เมื่อได้รับพระราชทานตราตั้งตั้งแต่ชั้น 4 คือ จตุตถจุลจอมเกล้า ถึงขั้น 2 คือ ทุติยจุลจอมเกล้าให้ใช้คำนำหน้านามว่า “คุณหญิง”ส่วนที่ได้รับพระราชทานตราตั้งแต่ขั้นทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษขึ้นไป ให้ใช้คำนำหน้านามว่า“ท่านผู้หญิง”หากสตรีสามัญชนซึ่งยังมิได้สมรสไม่ว่าจะได้รับพระราชทานตราชั้นใด ให้ใช้คำนำหน้านามว่า“คุณ”สตรีซึ่งเป็นเชื้อราชตระกูล ขั้นหม่อมราชวงศ์หม่อมหลวงและสมรสแล้ว เมื่อได้รับพระราชทานตราชั้นที่ใช้คำนำหน้านามว่า คุณหญิง ให้ใช้คำนำหน้านามว่า“หม่อมราชวงศ์, หม่อมหลวง”ตามเดิมแต่หากได้รับพระราชทานตราชั้นที่ใช้
คำนำหน้านามว่าท่านผู้หญิง คือขั้นทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ให้ใช้คำนำหน้านามว่า “ท่านผู้หญิง” ส่วนหม่อมเจ้า ไม่ว่าจะได้รับพระราชทานตราชั้นใด ให้ใช้ฐานันดร “หม่อมเจ้า” นำหน้าพระนามในทำนองเดียวกัน
 
ข้อมูลจาก [http://www.cdp.go.th/]
32,569

การแก้ไข