ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระพุทธพจนวราภรณ์ (จันทร์ กุสโล)"

ลบ หมวดหมู่:พระสงฆ์ไทย ออก ด้วยสจห.
(ลบ หมวดหมู่:พระสงฆ์ไทย ออก ด้วยสจห.)
(4) อธินันท์ อ่ำบุญ, บรรณาธิการ. 2540. ''' อสีติสํวจฺฉรํ 80 ปี พระธรรมดิลก (จันทร์ กุสลเถระ) 26 พฤศจิกายน 2540'''.เชียงใหม่: กลางเวียงกลางพิมพ์.
 
[[หมวดหมู่:พระสงฆ์ไทย]]
[[หมวดหมู่:ชาวเชียงใหม่]]
[[หมวดหมู่:พระราชาคณะชั้นหิรัญบัฏ]]