ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิศวกรรมสารสนเทศ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''วิศวกรรมสารสนเทศ''' เป็นสาขาทาง[[วิศวกรรมศาสตร์]] ว่าด้วยการนำความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการจัดการข้อมูลข้าวสาร ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อความต้องการของมนุษย์
 
'''การจัดการข้อมูล''' ในที่นี้นั้นหมายถึงการกระทำใดๆต่อข้อมูล เช่น การจัดเก็บ การรับส่งข้อมูล การประมวลผลข้อมูล เป็นต้น
ผู้ใช้นิรนาม