ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิศวกรรมสารสนเทศ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''วิศวกรรมสารสนเทศ''' เป็นสาขาทางวิศวกรรมศาสตร์ ว่าด้วยการนำความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการจัดการข้อมูลข้าวสาร ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อความต้องการของมนุษย์
วิศวกรรมสารสนเทศ คือศาสตร์ที่ว่าด้วยวิศวกรรมทางด้านข้อมูลข่าวสาร ดังนั้นกระบวนการทางวิศวกรรมทั้งมวลที่มีความเกี่ยว
 
ข้องกับการประมวลผล และส่งผ่านข้อมูลข่าวสารนั้นเป็นเนื้อหาและสาระของวิศวกรรมสารสนเทศ เช่น การประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์แล้วส่งผ่านระบบ
'''การจัดการข้อมูล''' ในที่นี้นั้นหมายถึงการกระทำใดๆต่อข้อมูล เช่น การจัดเก็บ การรับส่งข้อมูล การประมวลผลข้อมูล เป็นต้น
โครงข่ายการสื่อสารแบบมีสายหรือแบบไร้สายไปยังปลายทาง การกระจายเสียงและภาพ (Radio & TV Broadcast) ตลอดจนการจัดเก็บและการบริหารจัดการข้อมูล สารสนเทศให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด เป็นต้น
 
'''สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ''' จะมุ่งเน้นการศึกษาและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในสาขาต่างๆ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ตลอดจนถึงสาขาทางวิศวกรรมไฟ้ฟ้าอื่นๆ เช่น ระบบควบคุม เป็นต้น
 
ยกตัวอย่างเช่น การประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์แล้วส่งผ่านระบบโครงข่ายการสื่อสารแบบมีสายหรือแบบไร้สายไปยังปลายทาง การกระจายเสียงและภาพ (Radio & TV Broadcast) ตลอดจนการจัดเก็บและการบริหารจัดการข้อมูล สารสนเทศให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด เป็นต้น
ผู้ใช้นิรนาม