ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิศวกรรมสารสนเทศ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(New page: วิศวกรรมสารสนเทศ คือ ศาสตร์ที่ว่าด้วยวิศวกรรมทางด้านข้อมูลข่าวสา...)
 
วิศวกรรมสารสนเทศ คือ ศาสตร์ที่ว่าด้วยวิศวกรรมทางด้านข้อมูลข่าวสาร ดังนั้นกระบวนการทาง วิศวกรรมทั้งมวลที่มีความเกี่ยว
ข้องกับการประมวลผล และส่งผ่านข้อมูลข่าวสารนั้นเป็นเนื้อหาและสาระของวิศวกรรมสารสนเทศ เช่น การประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์แล้วส่งผ่านระบบ
โครงข่ายการสื่อสารแบบมีสายหรือแบบไร้สายไปยังปลายทาง การกระจายเสียงและภาพ (Radio & TV Broadcast) ตลอดจนการจัดเก็บและการบริหารจัดการข้อมูล สารสนเทศให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด เป็นต้น
วิศวกรรมสารสนเทศ เช่น การประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์แล้วส่งผ่านระบบ
โครงข่ายการสื่อสารแบบมีสายหรือแบบไร้สายไปยังปลายทาง การกระจายเสียงและภาพ
(Radio&TV Broadcast) ตลอดจนการจัดเก็บและการบริหารจัดการข้อมูล
สารสนเทศให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด เป็นต้น
 
สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ จะมุ่งเน้นการเรียนการสอนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติทางด้านคอมพิวเตอร์ โทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์
สำหรับอุตสาหกรรมสารสนเทศโดยจะครอบคลุมถึงระบบ
- การส่งผ่านสารสนเทศ (Information Transmission) เช่น การสารทางแสง
การสื่อสารไร้สาย เป็นต้น
- เทคโนโลยีโครงข่าย(Network Technologies) เช่น สถาปัตยกรรม โครงข่าย
และโปรโตคอล เป็นต้น
- การบริการสารสนเทศ ( Information Services) เช่น การสร้างและการบริหาร
การใช้งานอินเตอร์เน็ต โฮมเพจ การจัดเก็บและการบริหารการใช้งาน
ข้อมูลให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ระบบวิดีโอออน ดีมานด์ เป็นต้น
- อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม( Industrial Electronics) เช่น หุ่นยนต์ เป็นต้น
ผู้ใช้นิรนาม