ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พงศ์เวช เวชชาชีวะ"

 
== ประวัติ ==
พงศ์เวช เวชชาชีวะ เกิดเมื่อวันที่ [[12 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2509]] ที่[[จังหวัดจันทบุรี]] เป็นบุตรของนายประภัทรพงศ์ กับนางไพเราะ เวชชาชีวะ<ref>[ http://www.khonthai.com/Election/Result/SS/2203100040007.html ประวัติผู้สมัคร ส.ส.]กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย</ref> สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเกษตร จาก[[มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี]] และปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขานโยบายสาธารณะ จาก[[มหาวิทยาลัยบูรพา]]<ref>[http://mp.parliament.go.th/map2550/person_detail.aspx?id=pjjALB8Sht+9nVnEq+mkKA== สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 23]</ref> ชีวิส่วนตัวสมรสกับนางวิสสุตา เวชชาชีวะ
 
== การทำงาน ==