ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะรัฐศาสตร์ในประเทศไทย"

ภาพ:Singwarun1.jpg|'''สิงห์วรุณ''' แทน รัฐศาสตร์ [[วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม#สาขาวิชารัฐศาสตร์ | มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม]]
ภาพ:ภาพว่าง|'''สิงห์เขียว-ทอง''' แทน [[มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช|รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช]]
ภาพ:ภาพว่าง|'''สิงห์คะนองนาส้ม''' แทน [[มหาวิทยาลัยปทุมธานี | รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี]]
ภาพ:สิงห์ขาว.jpg|'''สิงห์ขาว''' แทน [[คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่|รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่]]
ภาพ:สิงห์ฟ้า.jpg|'''สิงห์ฟ้า''' แทน [[มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต|รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต]]
2

การแก้ไข