ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ดรรชนีหักเห"

[[สมการของเซลไมเออร์]] (Sellmeier equation) ให้ผลค่อนข้างดีในการทำนายปรากฏการณ์การกระจาย และในตารางค่าดรรชนีหักเหนั้นมักบอกเป็น[[สัมประสิทธิ์เซลไมเออร์]] แทนที่จะเป็นค่าดรรชนีหักเหจริง
 
==แอนไอโซทรอปี==
==Anisotropy==
 
ดรรชนีหักเหของตัวกลางบางชนิดนั้นมีค่าขึ้นกับ[[โพลาไรเซชั่น]]และทิศทางการเคลื่อนที่ของแสงในตัวกลางนั้น คุณสมบัตินี้มีชื่อเรียกว่า [[birefringenceการหักเหสองแนว]] (birefringence) หรือ แอนไอโซทรอปี (anisotropy) ในกรณีส่วนทั่วไป [[ค่าคงที่ไดอิเล็กทริก]] ([[:en:dielectric constant|dielectric constant]]) เป็น[[เทนเซอร์]]ระดับ 2 (เมทริกซ์ 3 คูณ 3) ซึ่งไม่สามารถอธิบายได้ด้วยดรรชนีหักเหเท่านั้น นอกจากเมื่อพิจารณาที่แสงที่มีโพลาไรเซชั่นบนแกนผลึกของวัสดุ
 
==Nonlinearity==