ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอวานรนิวาส"

* '''เทศบาลตำบลหนองแวง''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองแวงทั้งตำบล
* '''เทศบาลตำบลนาซอ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาซอทั้งตำบล
* '''เทศบาลตำบลกุดเรือคำ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกุดเรือคำทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวานรนิวาส (นอกเขตเทศบาลตำบลวานรนิวาส)
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเดื่อศรีคันไชยทั้งตำบล
ผู้ใช้นิรนาม