ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
==== วาระที่สอง และสาม ====
 
[[File:Chamber of the National Assembly of Thailand.jpg|ห้องประชุมรัฐสภาไทย|200px|left|thumb]]
 
แม้ว่าที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรให้แปรญัตติร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2545 แต่มีการปิดประชุมรัฐสภาสมัยสามัญนิติบัญญัติก่อนในช่วงขึ้นปีใหม่ ต่อมา เมื่อคณะกรรมาธิการรวมร่างพระราชบัญญัติทั้งแปดฉบับเข้าเป็นร่างฉบับเดียวกัน ให้ชื่อว่า "ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ..." แล้ว สภาผู้แทนราษฎรจึงให้นำขึ้นพิจารณาใหม่ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ปีที่ 3 ครั้งที่ 15 วันที่ 26 มีนาคม 2546 โดยที่ประชุมพิจารณาชื่อร่าง คำปรารภ แล้วเรียงมาตราตามลำดับจนจบร่าง เป็นวาระที่สอง ขั้นพิจารณาเรียงลำดับมาตรา เสร็จแล้ว ที่ประชุมมีมติให้เสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อ[[วุฒิสภาไทย|วุฒิสภา]]ได้ เป็นวาระที่สาม ขั้นสุดท้าย สิ้นสุดกระบวนการในชั้นสภาผู้แทนราษฎร<ref name = "Minutes-002"/>
5,233

การแก้ไข