ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{โปร}}
 
{{กล่องข้อมูล กฎหมาย
| ชื่อย่อ = พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
| ชื่อเต็ม =
| ชื่อสำหรับอ้าง =
| ผู้ตรา = [[รัฐสภาไทย]]<br><small>([[อุทัย พิมพ์ใจชน]] [[รายนามประธานรัฐสภาไทย|ประธานรัฐสภา]])</small>
| วันตรา =
| ผู้อนุมัติ =
| วันอนุมัติ =
| ผู้ลงนาม = [[พระมหากษัตริย์ไทย|พระมหากษัตริย์]]<br><small>([[พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช]])</small>
| วันลงนาม = [[24 กันยายน]] [[พ.ศ. 2546|2546]]
| ผู้ลงนามรับรอง = [[ทักษิณ ชินวัตร]] [[นายกรัฐมนตรีไทย|นายกรัฐมนตรี]]<br><small>([[พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร]])</small>
| วันลงนามรับรอง = [[24 กันยายน]] [[พ.ศ. 2546|2546]]
| วันประกาศ = [[2 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2546|2546]]<br><small>([http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00130679.PDF ราชกิจจานุเบกษา: เล่ม 120/ตอนที่ 95 ก/หน้า 1/2 ตุลาคม 2546])</small>
| วันเริ่มใช้ = [[30 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2547|2547]]<br><small>(เมื่อพ้นหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ)</small><ref>พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 มาตรา 2 <br><blockquote>"พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป"</blockquote></ref>
| วันเผยแพร่ =
| ผู้เสนอ = [[#การยกร่าง|ดูในบทความ]]
| วาระที่หนึ่ง = ขั้นรับหลักการ (30 ตุลาคม 2545) ให้รับหลักการ <ref name = "Announcement-001">"ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาต่างพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ...". (2545, 12 ธันวาคม 2545). ''ราชกิจจานุเบกษา,'' (เล่ม 119, ตอนที่ 100 ง). [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: <[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00117362.PDF ลิืงก์]>. เข้าถึงเมื่อ: 1 กุมภาพันธ์ 2554.</ref>
| วาระที่สอง = ขั้นพิจารณาเรียงลำดับมาตรา (26 มีนาคม 2546) <ref name = "Minutes-002">"บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 21 ปีที่ 3 ครั้งที่ 15 (สมัยสามัญทั่วไป) วันพุธที่ 26 มีนาคม พุทธศักราช 2546 ณ ตึกรัฐสภา". (2545, 12 ธันวาคม 2545). ''ราชกิจจานุเบกษา,'' (เล่ม 119, ตอนที่ 100 ง). [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: <[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00122519.PDF ลิืงก์]>. เข้าถึงเมื่อ: 1 กุมภาพันธ์ 2554.</ref>
| วาระที่สาม = ขั้นสุดท้าย (26 มีนาคม 2546) ให้เสนอวุฒิสภาพิจารณาต่อได้<ref name = "Minutes-002"/>
| สมุดปกขาว =
| ผู้ยกร่าง =
| วาระที่หนึ่งสภาล่าง = ขั้นรับหลักการ ให้รับหลักการ (30 ตุลาคม 2545) ให้รับหลักการ <ref name = "Announcement-001">"ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาต่างพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ...". (2545, 12 ธันวาคม 2545). ''ราชกิจจานุเบกษา,'' (เล่ม 119, ตอนที่ 100 ง). [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: <[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00117362.PDF ลิืงก์]>. เข้าถึงเมื่อ: 1 กุมภาพันธ์ 2554.</ref>
| วาระที่สองสภาล่าง = ขั้นพิจารณาเรียงลำดับมาตรา (26 มีนาคม 2546) <ref name = "Minutes-002">"บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 21 ปีที่ 3 ครั้งที่ 15 (สมัยสามัญทั่วไป) วันพุธที่ 26 มีนาคม พุทธศักราช 2546 ณ ตึกรัฐสภา". (2545, 12 ธันวาคม 2545). ''ราชกิจจานุเบกษา,'' (เล่ม 119, ตอนที่ 100 ง). [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: <[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00122519.PDF ลิืงก์]>. เข้าถึงเมื่อ: 1 กุมภาพันธ์ 2554.</ref>
| วาระที่สามสภาล่าง = ขั้นสุดท้าย ให้เสนอวุฒิสภาพิจารณาต่อได้ (26 มีนาคม 2546) ให้เสนอวุฒิสภาพิจารณาต่อได้<ref name = "Minutes-002"/>
| วาระที่หนึ่งสภาสูง =
| วาระที่สองสภาสูง =
| วาระที่สามสภาสูง =
| วาระที่หนึ่งสภานิติฯ =
| วาระที่สองสภานิติฯ =
| วาระที่สามสภานิติฯ =
| การแก้ไขเพิ่มเติม =
| การยกเลิก =
5,233

การแก้ไข