ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| ผู้เสนอ = [[#การยกร่าง|ดูในบทความ]]
| วาระที่หนึ่ง = ขั้นรับหลักการ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติให้รับหลักการ (30 ตุลาคม 2545)<ref name = "Announcement-001">"ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาต่างพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ...". (2545, 12 ธันวาคม 2545). ''ราชกิจจานุเบกษา,'' (เล่ม 119, ตอนที่ 100 ง). [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: <[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00117362.PDF ลิืงก์]>. เข้าถึงเมื่อ: 1 กุมภาพันธ์ 2554.</ref>
| วาระที่สอง = ขั้นพิจารณาเรียงลำดับมาตรา ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบในร่างพระราชบัญญัติ (26 มีนาคม 2546)<ref name = "Minutes-002">"บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 21 ปีที่ 3 ครั้งที่ 15 (สมัยสามัญทั่วไป) วันพุธที่ 26 มีนาคม พุทธศักราช 2546 ณ ตึกรัฐสภา". (2545, 12 ธันวาคม 2545). ''ราชกิจจานุเบกษา,'' (เล่ม 119, ตอนที่ 100 ง). [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: <[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00122519.PDF ลิืงก์]>. เข้าถึงเมื่อ: 1 กุมภาพันธ์ 2554.</ref>
| วาระที่สอง =
| วาระที่สาม = ขั้นสุดท้าย ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบในร่างพระราชบัญญัติ (26 มีนาคม 2546)<ref name = "Minutes-002"/>
| วาระที่สาม =
| สมุดปกขาว =
| ผู้ยกร่าง =
{{wikisource|พระราชบัญญัติ คุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖}}
 
'''พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546''' เป็น[[กฎหมายไทย]] ประเภท[[พระราชบัญญัติ]] ร่างขึ้นโดยคณะรัฐมนตรีไทยในสมัย[[พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร]] และตราขึ้นโดย[[รัฐสภาไทย]]ในสมัย [[อุทัย พิมพ์ใจชน]] เป็น[[รายนามประธานรัฐสภาไทย|ประธานรัฐสภา]] โดย[[พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช]] [[พระมหากษัตริย์ไทย|พระมหากษัตริย์]] ทรงลง[[พระปรมาภิไธย]]เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2546 ประกาศใน[[ราชกิจจานุเบกษา]]เมื่อวันที่ [[2 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2546]] และมี[[ผลใช้บังคับ]]ในอีกหนึ่งร้อยแปดสิบวันถัดมา คือ วันที่ [[30 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2547]] แทนที่ [[ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 132]] และ [[ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 294|ฉบับที่ 294]]
 
พระราชบัญญัตินี้มีหลักการสำคัญในการใช้ทรัพยากรทุกภาคส่วนเพื่อดูแล ปกป้อง คุ้มครอง[[เด็ก]] โดยได้มีการวางระบบการสงเคราะห์คุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริมความประพฤติของนักเรียนนักศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองเลี้ยงดูบุตรโดยไม่ขัดต่อประเพณีอันดีงาม เป็นเสมือนการสะท้อนให้ผู้ปกครองตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการเลี้ยงดูเด็ก<ref name="asa">[http://www.vgcd.org/child_protect_act.htm พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546]. มูลนิธิอาสาพัฒนาเด็ก. สืบค้น 30-1-2554.</ref>
<blockquote>"ผู้ปกครองต้องให้การอุปการะเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนและพัฒนาเด็กที่อยู่ในความปกครองดูแลของตนตามสมควรแก่ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมแห่งท้องถิ่น แต่ทั้งนี้ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานขั้นต่ำตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และต้องคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่อยู่ในความปกครองดูแลของตนมิให้ตกอยู่ในภาวะอันน่าจะเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ"</blockquote>
 
== การยกร่างพระราชบัญญัติ ==
 
=== ชั้นสภาผู้แทนราษฎร ===
=== การเสนอร่างพระราชบัญญัติ ===
 
==== วาระที่หนึ่ง ขั้นรับหลักการ ====
ในปลาย พ.ศ. 2545 มีการเสนอร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็กถึงแปดฉบับ ต่อสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 21 ของประเทศไทย คือ<ref name = "Announcement-001"/>
 
ในปลาย พ.ศ. 2545 มี[[การเสนอร่างพระราชบัญญัติ]]เกี่ยวกับการคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็กถึงแปดฉบับ ต่อสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 21 ของประเทศไทย คือ<ref name = "Announcement-001"/>
 
# คณะรัฐมนตรีเสนอ หนึ่งฉบับ คือ "ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ..."
## "ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ..." - สลิลทิพย์ ชัยสดมภ์ เสนอ
 
โดยในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ปีที่ 2 ครั้งที่ 24 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ที่ประชุมมีมติให้[[รับหลักการ]]ของร่างพระราชบัญญัติทั้งแปด หลักการ คือ ให้มีกฎหมายคุ้มครองเด็ก<ref name = "Announcement-001"/> นอกจากนี้ ที่ประชุมยังให้ตั้ง[[คณะกรรมาธิการ]]วิสามัญขึ้นพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทั้งแปดรวมกัน ประกอบกรรมาธิการทั้งสิ้นสามสิบห้าคน ตาม[[รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจัีกรไทย พุทธศักราช 2540]] มาตรา 190 และให้[[แปรญัตติ]]ร่างพระราชบัญญัติทั้งแปดภายในเจ็ดวัน<ref name = "Minutes-001">"บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 21 ปีที่ 2 ครั้งที่ 24 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพุธที่ 30 ตุลาคม พุทธศักราช 2545 ณ ตึกรัฐสภา". (2545, 12 ธันวาคม 2545). ''ราชกิจจานุเบกษา,'' (เล่ม 119, ตอนที่ 100 ง). [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: <[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00117412.PDF ลิืงก์]>. เข้าถึงเมื่อ: 1 กุมภาพันธ์ 2554.</ref>
 
==== วาระที่สอง ขั้นพิจารณาเรียงลำดับมาตรา และวาระที่สาม ขั้นสุดท้าย ====
 
แม้ว่าที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรให้แปรญัตติร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2545 แต่มีการปิดประชุมรัฐสภาสมัยสามัญนิติบัญญัติก่อนในช่วงขึ้นปีใหม่ ต่อมา เมื่อคณะกรรมาธิการรวมร่างพระราชบัญญัติทั้งแปดฉบับเข้าเป็นร่างฉบับเดียวกัน ให้ชื่อว่า "ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ..." แล้ว สภาผู้แทนราษฎรจึงให้นำขึ้นพิจารณาใหม่ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ปีที่ 3 ครั้งที่ 15 วันที่ 26 มีนาคม 2546 โดยที่ประชุมพิจารณาชื่อร่าง คำปรารภ แล้วเรียงมาตราตามลำดับจนจบร่าง เป็นวาระที่สอง เสร็จแล้ว ที่ประชุมมีมติให้เสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อวุฒิสภา เป็นวาระที่สาม สิ้นสุดกระบวนการในชั้นสภาผู้แทนราษฎร<ref name = "Minutes-002"/>
 
=== ชั้นวุฒิสภา ===
 
== เหตุผลของพระราชบัญญัติ ==
5,233

การแก้ไข