ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{ต้องการอ้างอิง}}
'''ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์''' เป็นองค์กรทาง[[พระพุทธศาสนา]]ที่สำคัญองค์กรหนึ่งของ[[ประเทศไทย ]] '''ยุวพุทธิกะ''' มีความหมายว่า "ผู้เยาว์ที่นับถือในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า" ถือกำเนิดขึ้นจากแนวคิดที่จะนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้เข้าถึงเยาวชนและคนรุ่นใหม่ โดยได้มีการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมมากว่า 50 ปี
 
 
== ประวัติ ==
 
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเป็นทางการเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2493 จากแรกเริ่มคือคณะยุวพุทธิกะซึ่งเกิดจากคนรุ่นใหม่ผู้มีอุดมการณ์มุ่งมั่นที่จะศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประกอบด้วย นาย[[เสถียร โพธินันทะ]], นาย[[บุญยง ว่องวานิช]], และนาย[[สุพจน์ แสงสมบูรณ์ ]] ท่านทั้ง 3 ได้จัดตั้ง "คณะยุวพุทธิกะ" ขึ้นเมื่อวันพุธ ที่ 15 มกราคม พ.ศ 2492 โดยมีความเห็นพ้องกันว่า จะต้องตั้งสมาคมเผยแผ่พระพุทธศาสนา สำหรับคนวัยเดียวกัน เพื่อจะได้ชักจูงคนหนุ่มสาวให้มาสนใจในพระพุทธศาสนา ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก อ.[[สุชีพ ปุญญานุภาพ]] เมื่อครั้งยังอยู่ใต้ร่มกาสาวพัสตร์ทรงสมณศักดิ์ที่พระศรีวิสุทธิญาณ ได้อนุญาตให้ใช้พระอุโบสถ[[วัดกันมาตุยาราม ]] เป็นที่ทำการเริ่มแรก ระยะแรกได้จัดกิจกรรมปุจฉา-วิสัชนาธรรมในวันอาทิตย์ และมีอบรมปฏิบัติสมถวิปัสสนาภาวนา ได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไป และได้รับความชื่นชมจากผู้ใหญ่ในสมัยนั้น กระทั่งต่อมาได้พัฒนาจนเกิดเป็นยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2493 ได้ใช้อักษรย่อว่า "ย.พ.ส." โดยได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งด้านการศึกษา เผยแผ่ และปฏิบัติธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาแก่เยาวชน ตลอดจนผู้ที่สนใจอย่างสม่ำเสมอ ปัจจุบันที่ตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ที่[[เขตภาษีเจริญ]] [[กรุงเทพมหานคร]]
 
 
== วิสัยทัศน์ยุวพุทธิกสมาคม ==
 
 
"เป็นองค์กรทางพระพุทธศาสนาที่บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผู้นำในการเผยแผ่ พระพุทธศาสนาสู่เยาวชนและผู้สนใจเข้าร่วมศึกษาและปฏิบัติธรรมตาม [[พระไตรปิฎก]]([[เถรวาท]]) โดยเน้นหลักวิปัสสนากรรมฐานตามแนว[[สติปัฏฐาน]] 4 ให้เกิดศรัทธาและปัญญา เพื่อนำหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิต พร้อมทั้งเข้าร่วมเผยแผ่พระพุทธศาสนา ให้กว้างขวางมั่นคงตลอดไป"
 
 
== พันธกิจ ==
 
*สร้างศรัทธาและความพึงพอใจให้กับผู้เข้ารับการอบรมทั่วไป
*ปรับปรุงระบบการทำงานการบริหารจัดการสมาคมและการคัดเลือกบุคคลากร
*ขยายการเผยแผ่พุทธศาสนาสู่เยาวชนในหลายช่องทางมากขึ้น
*ปรับปรุงรูปแบบและขยายสาขา สร้างเครือข่ายองค์กรและบุคคลในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประชาสัมพันธ์สู่กลุ่มคนที่กว้างขึ้น
*สร้างความมั่นคงให้องค์กรสามารถอยู่ได้ในระยะยาว
 
== ลักษณะเด่นของยุวพุทธิกสมาคม ==
32,569

การแก้ไข