ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ"

เปิดสอนใน '''สาขาวิชาการผลิตภาพยนตร์ สาขาวิชาการบริหารงานภาพยนตร์ และสาขาวิชาภาพยนตร์ศึกษา''' ผลิตบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีไฟในการสร้างสรรค์ พร้อมที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยให้ก้าวไปสู่เวทีสากล ภาควิชาภาพยนตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จึงจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่เน้นความเชี่ยวชาญใน 3 ด้านใหญ่ๆ โดยคณาจารย์ประจำ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน คนทำหนังที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย
#การผลิตภาพยนตร์ มุ่งเน้นกระบวนการผลิต การเขียนบท การกำกับภาพ การกำกับนักแสดง การกำกับศิลป์ และกระบวนการหลังการถ่ายทำ เพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยทั้งในกระแส และนอกกระแส
#การบริหารงานภาพยนตร์ มุ่งเน้นการประกอบอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในภาพกว้าง ทั้งการดำเนินงานสร้างภาพยนตร์ การบริหารจัดการกองถ่ายภาพยนตร์ การจัดเทศกาลภาพยนตร์นักเรียนนักศึกษานานาชาติประจำปี (Bangkok International Student Film Festival: BISFF) ซึ่งประกอบไปด้วยการจัดฉายภาพยนตร์สั้นจากสถาบันสอนภาพยนตร์หลากหลายประเทศ การสัมมนา การอบรมเชิงปฏิบัติการจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ
#ภาพยนตร์ศึกษา มุ่งเน้นการวิเคราะห์วิจารณ์ภาพยนตร์ การศึกษาภาพยนตร์ในฐานะสื่อที่มีอิทธิพลต่อสังคมโลกและจรรโลงสังคม
นอกจากนี้ภาควิชาฯ มุ่งสร้างผลงานภาพยนตร์ที่มีเอกลักษณ์และคุณภาพด้านบทภาพยนตร์ การแสดง การกำกับการแสดง เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะทั้งด้านการผลิต การบริหารจัดการ และการวิเคราะห์วิจารณ์ เพื่อรองรับความต้องการระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยและนานาชาติ
ผู้ใช้นิรนาม