ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พิธีมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์"

ลิงก์ข้ามภาษาผิด
(เปลี่ยน หมวดหมู่:คริสต์ศาสนพิธี → หมวดหมู่:พิธีกรรมในศาสนาคริสต์ ด้วยสจห.)
(ลิงก์ข้ามภาษาผิด)
'''ศีลมหาสนิท''' หรือ '''มิสซา'''({{lang-en|Eucharist}}) คือ พิธีกรรมของชาว[[คริสต์]] เพื่อร่วมสนิทกับ[[พระเยซู]] โดยการรับประทาน [[ขนมปัง]] (สัญลักษณ์แทนพระกายของพระองค์) และ [[เหล้าองุ่น]] (สัญลักษณ์แทนพระโลหิต)
 
การประกอบพิธีศีลมหาสนิท เพื่อให้ชาวคริสต์ระลึกถึงคุณของ[[พระเจ้า]] เพื่อการประกาศยอมรับว่าพระเจ้าได้สถิตอยู่ในกายตน เพื่อแนบแน่นเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ และเพื่ออยู่ร่วมกันด้วยความรักในประชาคมเดียวกัน
 
== ที่มา ==
ศีลมหาสนิทมีที่มาจากเหตุการณ์ก่อนพระเยซูถูกจับกุมไปตรึง[[กางเขน]] ตรงกับคืนวัน[[พฤหัสบดี]] มีการรับประทานอาหารร่วมกับ[[อัครสาวกสิบสององค์]] อันเป็น[[พระกระยาหารค่ำมื้อสุดท้าย]] (The Last Supper) ในการรับประทานอาหารครั้งนั้นอยู่ในช่วง[[ปัสกา]] มีเพียง ขนมปัง และเหล้าองุ่น ซึ่งพระองค์ใช้เป็นสัญลักษณ์แห่ง[[พันธสัญญาใหม่]] ในการไถ่บาปด้วยเนื้อและเลือดของพระองค์ดังที่ทรงพยากรณ์ไว้แล้ว
 
ศีลมหาสนิทมีที่มาจากเหตุการณ์ก่อนพระเยซูถูกจับกุมไปตรึง[[กางเขน]] ตรงกับคืนวัน[[พฤหัสบดี]] มีการรับประทานอาหารร่วมกับ[[อัครสาวกสิบสององค์]] อันเป็น[[พระกระยาหารค่ำมื้อสุดท้าย]] (The Last Supper) ในการรับประทานอาหารครั้งนั้นอยู่ในช่วง[[ปัสกา]] มีเพียง ขนมปัง และเหล้าองุ่น ซึ่งพระองค์ใช้เป็นสัญลักษณ์แห่ง[[พันธสัญญาใหม่]] ในการไถ่บาปด้วยเนื้อและเลือดของพระองค์ดังที่ทรงพยากรณ์ไว้แล้ว
(นักบุญมัทธิวบันทึกว่า) " ระหว่างอาหารมื้อนั้น พระเยซูทรงหยิบขนมปังมา และเมื่อถวายสาธุการแล้ว ทรงหักส่งให้กับเหล่าสาวก ตรัสว่า 'จงรับกินเถิด นี่เป็นกายของเรา'
แล้วพระองค์จึงทรงหยิบถ้วยโมทนาพระคุณและส่งให้เขา ตรัสว่า 'จงรับไปดื่มทุกคนเถิด ด้วยว่านี่เป็นโลหิตของเรา อันเป็นโลหิตแห่งพันธสัญญา ซึ่งต้องหลั่งออกเพื่อยกบาปโทษคนเป็นอันมาก เราบอกท่านทั้งหลายว่า เราจะไม่ดื่มน้ำผลแห่งเถาองุ่นต่อไปอีกจนวันนั้นมาถึง คือวันที่เราจะดื่มกันใหม่กับพวกท่านในแผ่นดินแห่งพระบิดาของเรา' " <ref>[[พระวรสารนักบุญมัทธิว]] 26:26-30</ref>
=== ในพระวรสารนักบุญมัทธิว ===
(นักบุญมัทธิวบันทึกว่า) " ระหว่างอาหารมื้อนั้น พระเยซูทรงหยิบขนมปังมา และเมื่อถวายสาธุการแล้ว ทรงหักส่งให้กับเหล่าสาวก ตรัสว่า 'จงรับกินเถิด นี่เป็นกายของเรา'
แล้วพระองค์จึงทรงหยิบถ้วยโมทนาพระคุณและส่งให้เขา ตรัสว่า 'จงรับไปดื่มทุกคนเถิด ด้วยว่านี่เป็นโลหิตของเรา อันเป็นโลหิตแห่งพันธสัญญา ซึ่งต้องหลั่งออกเพื่อยกบาปโทษคนเป็นอันมาก เราบอกท่านทั้งหลายว่า เราจะไม่ดื่มน้ำผลแห่งเถาองุ่นต่อไปอีกจนวันนั้นมาถึง คือวันที่เราจะดื่มกันใหม่กับพวกท่านในแผ่นดินแห่งพระบิดาของเรา' " <ref>[[พระวรสารนักบุญ{{อิงไบเบิล|matthew|มัทธิว]] |26:|26-|30}}</ref>
 
=== ในพระวรสารนักบุญลูกา ===
(นักบุญลูกาบันทึกว่า) " พระองค์ตรัสกับเขาว่า 'เรามีความปรารถนาอย่างยิ่งที่จะกินปัสกานี้กับพวกท่าน ก่อนเราจะต้องทนทุกข์ทรมาน ด้วยเราบอกท่านทั้งหลายว่า เราจะไม่กินปัสกานี้อีก จนกว่าจะสำเร็จความหมายของปัสกานั้น ในแผ่นดินของพระเจ้า' พระองค์ทรงหยิบถ้วยโมทนาพระคุณ แล้วตรัสว่า 'จงรับถ้วยนี้แบ่งกันดื่ม เพราะบอกบอกท่านทั้งหลายว่า เราจะไม่ดื่มผลแห่งเถาองุ่นต่อไปอีก จนกว่าแผ่นดินของพระเจ้าจะมา' พระองค์ทรงหยิบขนมปังโมทนาพระคุณ แล้วหักส่งให้แก่เขาทั้งหลาย ตรัสว่า 'นี่เป็นกายของเรา ซึ่งได้ให้ท่านทั้งหลาย จงกระทำอย่างนี้ให้เป็นที่ระลึกถึงเรา' เมื่อรับประทานแล้ว จึงทรงหยิบถ้วย กระทำเหมือนกัน ตรัสว่า 'ถ้วยนี้ซึ่งเทออกเพื่อท่านทั้งหลาย เป็นคำสัญญาใหม่ โดยโลหิตของเรา ...' " <ref>[[พระวรสารนักบุญ{{อิงไบเบิล|uke|ลูกา]] |22: |15-|20}}</ref>
 
=== ในจดหมายนักบุญเปาโล ===
(นักบุญเปาโลเขียนจดหมายกล่าวว่า) " ... เพราะว่าเรื่องซึ่งข้าพเจ้าได้มอบไว้กับท่านแล้วนั้น ข้าพเจ้าได้รับจากองค์พระผู้เป็นเจ้า คือในคืนที่เขาอายัดพระเยซูเจ้านั้น พระองค์ทรงหยิบขนมปัง ครั้งขอบพระคุณแล้ว จึงตรัสทรงหักแล้วตรัสว่า 'นี่เป็นกายของเรา ซึ่งให้แก่ท่านทั้งหลาย จงกระทำอย่างนี้ให้เป็นที่ระลึกถึงเรา' เมื่อรับประทานแล้ว พระองค์จึงทรงงหยิบถ้วยด้วยอาการอย่างเดียวกัน ตรัสว่า 'ถ้วยนี้คือพันธสัญญาใหม่ โดยโลหิตของเรา เมื่อท่านดื่มจากถ้วยนี้เวลาใด จงดื่มเป็นที่ระลึกถึงเรา'
เพราะว่าเมื่อท่านทั้งหลายกินขนมปังนี้และดื่มจากถ้วยนี้เวลาใด ท่านก็ประกาศการวายพระชนม์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า จนถึงพระองค์เสด็จมา
เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดกินขนมปังหรือดื่มจากถ้วยขององค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างไม่สมควร ผู้นั้นก็ทำผิดต่อพระกายและพระโลหิตขององค์พระผู้เป็นเจ้า ขอให้ทุกคนพิจารณาตนเอง แล้วจึงกินขนมปังและดื่มจากถ้วยนี้ เพราะว่าคนที่กินและดื่มโดยมิได้เล็งเห็นพระกายขององค์พระผู้เป็นเจ้า ก็กินและดื่มเป็นเหตุให้ตนเองถูกพิพากษาโทษ ด้วยเหตุนี้พวกท่านหลายคนจึงอ่อนกำลังและป่วยไข้ และบ้างก็ล่วงหลับไป แต่ถ้าพวกเราพิจารณาตัวเราเอง เราคงไม่ต้องถูกทำโทษ เมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทำโทษเรานั้น พระองค์ทรงตีสอนเรา เพื่อมิให้เราถูกทรงพิพากษาลงโทษด้วยกันกับโลก
ดูก่อนพี่น้องของข้าพเจ้า ด้วยเหตุนี้เมื่อท่านมาร่วมประชุมรับประทานอาหารนั้น จงคอยซึ่งกันและกัน ถ้ามีใครหิว ก็ให้เขากินที่บ้านเสียก่อน เพื่อเมื่อมาประชุมกัน ท่านจะได้ไม่ถูกทรงพิพากษาลงโทษ ... " <ref>[[จดหมายนักบุญเปาโล{{อิงไบเบิล|1_corinthians|1 ถึงชาวโครินธ์ ครั้งที่หนึ่ง|1 คร.]] 11: |23-34|24}}</ref> <ref>ทั้งสามข้อความ ยังสอดคล้องกับ [[พระวรสารนักบุญ{{อิงไบเบิล|mark|มาระโก]] |14: |23-|26 }}</ref>
 
== ดูเพิ่ม ==
* [[การตรึงกางเขนของพระเยซู]]
* [[พระวรสาร]]
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
{{โครงศาสนา}}
 
[[หมวดหมู่:พิธีกรรมในศาสนาคริสต์]]
{{โครงศาสนาคริสต์}}
 
{{Link FA|hu}}
[[ar:القداس الإلهي]]
[[ar:إفخارستيا]]
[[bat-smg:Švėntas Mėšės]]
[[beaz:ІмшаYevxaristiya]]
[[bg:Евхаристия]]
[[br:Oferenn]]
[[bsca:MisaEucaristia]]
[[cs:MšeEucharistie (svátost)]]
[[deda:Heilige MesseNadver]]
[[ende:Mass (liturgy)Abendmahl]]
[[eoet:MesoArmulaua (diservo)sakrament]]
[[el:Θεία Ευχαριστία]]
[[es:Misa]]
[[eten:MissaEucharist]]
[[fies:MessuEucaristía]]
[[freo:MesseKomunio]]
[[gaeu:AifreannEukaristia]]
[[fa:عشای ربانی]]
[[gd:Aifreann]]
[[glfr:MisaEucharistie]]
[[hega:מיסהEocairist]]
[[hrgd:MisaAbhlan coisrigte]]
[[huhak:SzentmiseSṳn-chhôn-lî]]
[[idko:Misa성찬]]
[[hy:Հաղորդություն]]
[[it:Celebrazione eucaristica]]
[[jahr:ミサEuharistija]]
[[kaio:მესაEukaristio]]
[[koid:미사Perjamuan Kudus]]
[[laia:MissaEucharistia]]
[[lbit:Mass (Zeremonie)Eucaristia]]
[[lijv:Heilige MèsÉkaristi]]
[[ka:ზიარება]]
[[lt:Šventosios Mišios]]
[[nlsw:MisEkaristi]]
[[nnla:MesseEucharistia]]
[[pllt:MszaEucharistija]]
[[pthu:MissaEucharisztia]]
[[ruarz:Мессаتناول]]
[[scms:MissaPerjamuan Tuhan]]
[[shnl:MisaEucharistie]]
[[ja:聖餐]]
[[simple:Mass (liturgy)]]
[[no:Nattverd]]
[[sk:Omša (bohoslužba)]]
[[slnn:Sveta mašaNattverd]]
[[pl:Eucharystia (sakrament)]]
[[sq:Mesha]]
[[svpt:MässaEucaristia]]
[[ro:Frângerea pâinii]]
[[tl:Misa]]
[[qu:Siñurpa Sinan]]
[[uk:Богослужіння]]
[[ru:Евхаристия]]
[[vec:Mesa]]
[[wasq:MesseEukaristia]]
[[wuusimple:弥撒Eucharist]]
[[sk:Oltárna sviatosť]]
[[zh:弥撒]]
[[sl:Sveta evharistija]]
[[sr:Евхаристија]]
[[sh:Euharistija]]
[[fi:Ehtoollinen]]
[[sv:Nattvard]]
[[tl:Eukaristiya]]
[[tr:Efkaristiya gizemi]]
[[uk:Євхаристія]]
[[vi:Tiệc Thánh]]
[[zh:弥撒聖餐禮]]
3,309

การแก้ไข