ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฌาน"

(แก้ข้อความ+หมวดหมู่)
สิ่งที่ขวางกั้นจิต ไม่ให้เกิดฌาน คือ [[นิวรณ์]] 5
==ฌานสมาบัติ==
'''สมาบัติ''' เป็นภาวะสงบประณีตซึ่งพึ่งเข้าถึง มีหลายอย่าง เช่น ฌานสมาบัติ ผลสมาบัติ เป็นต้น สมาบัติที่กล่าวถึงบ่อยคือ ฌานสมาบัติ กล่าวคือ สมาบัติ 8 อันได้แก่ ฌาน 8 (รูปฌาน 4 กับ อรูปฌาน 4)
 
อนุปุพพวิหารสมาบัติมีหลายอย่าง เช่น9 ฌานสมาบัติหมายถึง ผลสมาบัติ เป็นต้น8 กับ นิโรธสมาบัติ
 
สมาบัติที่กล่าวถึงบ่อยคือ ฌานสมาบัติ กล่าวคือ สมาบัติ 8 อันได้แก่ ฌาน 8 (รูปฌาน 4 + อรูปฌาน 4)
 
อนุปุพพวิหารสมาบัติ 9 หมายถึง สมาบัติ 8 + นิโรธสมาบัติ
==อ้างอิง==
* พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). "พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์".