Gilbertha

เข้าร่วมเมื่อ 7 ธันวาคม 2553
เพิ่มขึ้น 57 ไบต์ ,  11 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
== ผมจะแก้ไข/ปรับปรุง/แปล/หรือเขียนบทความตามที่ตัวเองสนใจเท่านั้นและไม่ต้องการพูดคุยกับใครใดๆ ทั้งนั้น ==
{{กล่องผู้ใช้บน | ความเคารพ}}
{{User LoveKing}}
{{User MacOS}}
{{กล่องผู้ใช้ล่าง}}
 
== ผมจะแก้ไขบทความตามที่ตัวเองสนใจเท่านั้นและไม่ต้องการพูดคุยกับใครใดๆ ทั้งนั้น ==
805

การแก้ไข