ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อคณะสหเวชศาสตร์ในประเทศไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
รายชื่อ[[สถาบันอุดมศึกษา]]ใน[[ประเทศไทย]] ที่เปิดสอนวิชาในกลุ่ม สหสาขาวิชาชีพทางด้านสาธารณสุข เช่น สาขาวิชา [[เทคนิคการแพทย์]] [[กายภาพบำบัด]] [[ รังสีเทคนิค]] เป็นต้น ได้แก่ คณะกายภาพบำบัด, คณะเทคนิคการแพทย์ และคณะสหเวชศาสตร์
{{รอการตรวจสอบ}}
<!--สาเหตุที่เลือกใช้ชื่อคณะสหเวชศาสตร์ เนื่องจากเป็นคำกลางๆ ครอบคลุมหลายสาขา ซึ่งไม่บ่งบอกเฉพาะเจาะจงเหมือนชื่อคณะเทคนิคการแพทย์ หรือ คณะกายภาพบำบัด -->
 
รายชื่อ[[สถาบันอุดมศึกษา]]ใน[[ประเทศไทย]] ที่เปิดสอนวิชาในกลุ่ม สหสาขาวิชาชีพทางด้านสาธารณสุข เช่น สาขาวิชา [[เทคนิคการแพทย์]] [[กายภาพบำบัด]] [[ รังสีเทคนิค]] เป็นต้น ได้แก่ คณะกายภาพบำบัด, คณะเทคนิคการแพทย์ และคณะสหเวชศาสตร์
{|class="wikitable"
|-
! คณะ/มหาวิทยาลัย || สาขา <br> [[กายภาพบำบัด]]<ref>[http://202.28.25.184/amsOAfile/GT106UXN.doc ประกาศสภากายภาพบำบัด เรื่อง รายชื่อสถาบันที่ผ่านการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบำบัด]</ref>||สาขา<br>[[กิจกรรมบำบัด]]|| สาขา<br>[[เทคนิคการแพทย์]] <ref>[http://mtcouncil.org/index.php?components=mtc_content&file=206 รายชื่อสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ ที่สภาเทคนิคการแพทย์อนุมัติให้บัณฑิตขอขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ณ วันที่ 13 เมษายน 2552]</ref>|| สาขา<br>[[รังสีเทคนิค]] || สาขาอื่น ๆ
|-
|colspan="7" cellpadding="7" bgcolor=#d3d3d3 align="center"|'''คณะกายภาพบำบัด'''
|-
| [[คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล]]|| {{อยู่}}<center>{{ถูก}}</center> || {{อยู่}} || ||
|-
| [[คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต]] ||{{อยู่}}<center>{{ถูก}}</center> || || || ||
|-
| [[คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ]] || {{อยู่}}<center>{{ถูก}}</center> || || || ||
 
|-
|colspan="7" cellpadding="7" bgcolor=#d3d3d3 align="center"|'''คณะเทคนิคการแพทย์'''
|-
| [[คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น]] ||{{อยู่}}<center>{{ถูก}}</center> || || {{อยู่}}<center>{{ถูก}}</center> || ||
|-
| [[คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต]] || || || {{อยู่}} <center>{{ถูก}}</center> || ||
|-
| [[คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ]]|| || || {{อยู่}}<center>{{ถูก}}</center> || ||
|-
| [[คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่]] || {{อยู่}}<center>{{ถูก}}</center> || {{อยู่}} || {{อยู่}}<center>{{ถูก}}</center> || {{อยู่}} ||
|-
| [[คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล]] || || || {{อยู่}} <center>{{ถูก}}</center> || {{อยู่}} ||
|-
| [[คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์]] || || || {{อยู่}} || ||
|-
| [[คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น]] || || || {{อยู่}} || ||
|-
| [[คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา]] || || || {{อยู่}} || ||
|-
|colspan="7" cellpadding="7" bgcolor=#d3d3d3 align="center"|'''คณะสหเวชศาสตร์'''
|-
| [[คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน]]|| {{อยู่}} || || || || {{อยู่}}สาขาเทคโนโลยีชีวการแพทย์<br> สาขา[[เทคโนโลยีการอาหาร]]และ[[โภชนาการ]]
|-
| [[คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] || {{อยู่}}<center>{{ถูก}}</center> || || {{อยู่}} <center>{{ถูก}}</center> || || {{อยู่}}สาขา[[โภชนาการ]]และการกำหนดอาหาร
|-
| [[คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]]|| {{อยู่}}<center>{{ถูก}}</center> || || {{อยู่}}<center>{{ถูก}}</center> || ||
|-
| [[คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร]]|| {{อยู่}}<center>{{ถูก}}</center> || || {{อยู่}}<center>{{ถูก}}</center> || {{อยู่}} || {{อยู่}}สาขา[[เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก]]
|-
| [[คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ]]|| {{อยู่}}<center>{{ถูก}}</center> || || || ||
|-
| [[คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา]]|| || || || || {{อยู่}}สาขา[[ชีวเวชศาสตร์]]
|-
| [[คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา]]|| {{อยู่}}<center>{{ถูก}}</center> || || {{อยู่}} || || {{อยู่}}สาขา[[วิทยาศาสตร์การกีฬา|วิทยาศาสตร์]]และ[[เทคโนโลยีการกีฬา]]
|-
| [[สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์]] || {{อยู่}}<center>{{ถูก}}</center> || || {{อยู่}}<center>{{ถูก}}</center> || ||
|-
|colspan="7" cellpadding="7" bgcolor=#d3d3d3 align="center"|'''คณะอื่น ๆ'''
|-
| [[คณะแพทยศาสตร์สหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พะเยา]] || {{อยู่}} ||<center>{{ถูก}}</center> || {{อยู่}} || || {{อยู่}}สาขา[[วิทยาศาสตร์การกีฬา|วิทยาศาสตร์]]และ[[เทคโนโลยีการกีฬา]]
|-
| [[คณะวิทยาศาสตร์สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาวลัยลักษณ์]]|| || {{อยู่}}<center>{{ถูก}}</center> || {{อยู่}}<center>{{ถูก}}</center> || || ||
|}
 
32,569

การแก้ไข