ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:มหาวิทยาลัยรังสิต"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| title= หน่วยงานใน{{WL|มหาวิทยาลัยรังสิต}}
| group1=[[คณะ]]
| list1= [[คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต|ทันตแพทยศาสตร์]] • [[คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต|เภสัชศาสตร์]] • [[คณะกายภาพบำบัดพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต|กายภาพบำบัดพยาบาลศาสตร์]] • [[คณะการแพทย์แผนตะวันออกวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต|การแพทย์แผนตะวันออกวิทยาศาสตร์]] • [[คณะทัศนแพทยศาสตร์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต|ทัศนแพทยศาสตร์กายภาพบำบัด]] • [[คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต|เทคนิคการแพทย์]] • [[คณะเทคโนโลยีชีวภาพการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต|เทคโนโลยีชีวภาพการแพทย์แผนตะวันออก]] • [[คณะเทคโนโลยีสารสนเทศทัศนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต|เทคโนโลยีสารสนเทศทัศนศาสตร์]] • [[คณะนิติศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต|นิติศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพ]] • [[คณะนิเทศศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต|นิเทศศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ]] • [[คณะบริหารธุรกิจนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต|บริหารธุรกิจนิเทศศาสตร์]] • [[คณะบัญชีศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต|บัญชีศิลปศาสตร์]] • [[คณะพยาบาลศาสตร์นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต|พยาบาลศาสตร์นิติศาสตร์]] • [[คณะรัฐประศาสนศาสตร์ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต|รัฐประศาสนศาสตร์ศึกษาศาสตร์]] • [[คณะวิทยาศาสตร์บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต|วิทยาศาสตร์บริหารธุรกิจ]] • [[คณะศิลปะและการออกแบบบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต|ศิลปะและการออกแบบบัญชี]] • [[คณะศิลปศาสตร์เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต|ศิลปศาสตร์เศรษฐศาสตร์]] • [[คณะศึกษาศาสตร์อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยรังสิต|ศึกษาศาสตร์]] • [[คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต|เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ]] • [[คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต|สถาปัตยกรรมศาสตร์]] • [[คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวศิลปะและการบริการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต|อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวศิลปะและการบริการออกแบบ]] • [[คณะดิจิทัลอาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต|ดิจิทัลอาร์ต]]
| group2= [[วิทยาลัย]]/[[สถาบัน]]
| list2= [[วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต|วิทยาลัยแพทยศาสตร์]] • [[วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต|วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์]] • [[วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต|วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม]] • [[วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต|วิทยาลัยนานาชาติ]] • [[วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต|วิทยาลัยดนตรี]] • [[สถาบันการบิน มหาวิทยาลัยรังสิต|สถาบันการบิน]] • [[สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต|สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์]] • [[สถาบันการทูตและการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต|สถาบันการทูตและการต่างประเทศ]] • [[สถาบัน Chinese Business School มหาวิทยาลัยรังสิต|สถาบัน Chinese Business School]] • [[บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต|บัณฑิตวิทยาลัย]] • [[RSU Cyber University มหาวิทยาลัยรังสิต|RSU Cyber University]]
| group3 = [[โรงเรียน]]
| list3 = [[โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต]] • [[โรงเรียนนานาชาติ บริติช ภูเก็ต]]
158

การแก้ไข