ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น"

|-
| valign = "top" style = "background: #FFFACD " | 4. รองศาสตราจารย์ ดร.อดุลย์ อภินันทร์
| valign = "top" style = "background: #FFFACD " | ??? 2533 - ??? 2537
|-
| valign = "top" style = "background: #FFFACD " | 5. รองศาสตราจารย์ ดร.อารันต์ พัฒโนทัย
| valign = "top" style = "background: #FFFACD " | ??? 25??2537 - ??? 2541
|-
| valign = "top" style = "background: #FFFACD " | 6. รองศาสตราจารย์ ดร.อัศนีเอนก ปราจีนบูรวรรณ์โตภาคงาม
| valign = "top" style = "background: #FFFACD " | ??? 25482541 - 25522545
|-
| valign = "top" | ?7. รองศาสตราจารย์ อนันต์ดร.อัศนี พลธานีปราจีนบูรวรรณ์
| valign = "top" | 2552 - ปัจจุบัน
??? 2545 - 2548 <br>
??? 2548 - 2551
|-
| valign = "top" style = "background: #FFFACD " | 8. รองศาสตราจารย์ อนันต์ พลธานี
| valign = "top" style = "background: #FFFACD " | ??? 2551 - ปัจจุบัน
|-
|}
2,290

การแก้ไข