ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คุยกับผู้ใช้:Amx002"

 
''อย่างไรก็ดีในปัจจุบันผู้ฝึกมวยบางส่วน(โดยเฉพาะผู้สูงอายุ)จะเน้นจุดประสงค์ด้านสุขภาพมากกว่าการต่อสู้จริง ดังนั้นอาจารย์ผู้สอนอาจให้ผู้ฝึกบางคนฝึกลัดขั้นตอนไปที่การฝึกกำลังภายในเร็วขึ้น และอนุโลมให้ผู้ที่ขาและหัวเข่าไม่แข็งแรงใช้ท่ายืนเเละท่าก้าวเท้าแบบประยุกต์ตามความเหมาะสม''
ทางชมรมมวยไทเก๊กตระกูลอู่แจ้งมาว่า* การฝึกไม่สามารถลัดขั้นตอนได้นะครับ ขั้นตอนการฝึกเริ่มจากท่ารำให้ถูกต้อง และปฎิบัติ 13 ท่าร่างให้ได้เสียก่อน จึงจะสามารถเริ่มสะสมกำลังภายในได้ และผู้สอนไม่ได้อลุโลมให้ใช้ท่ายืน หรือการก้าวเท้าที่ผิดต่อแบบแผนเดิม เพียงแต่การแก้โครงสร้างร่างกายต้องเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป ต้องค่อยๆ จนกว่าจะถูก
 
''ในเบื้องต้นผู้ฝึกใหม่จะได้รับการสอนให้จมน้ำหนักของร่างกายลงล่างและรวมจิต(focus)ให้เป็นทิศทางเดียว ฝึกท่ายืนให้ต้นขาแข็งแรงยืนได้มั่นคงแล้วจึงฝึกการก้าวเท้า และฝึกท่ามวยและเทคนิค13ประการตามลำดับ''
* เรียกว่า 13 ท่าร่างครับ (十三条身法 หรือ Shí sāntiáo shēn fǎ)
77

การแก้ไข