ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นฤมล จิวังกูร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| แนวเพลง =
| อาชีพ = นักร้อง
| ช่วงปี = 2536-ปัจจุบัน2548
| ค่าย = อาร์.เอส.โปรโมชั่น
| ส่วนเกี่ยวข้อง =
ผู้ใช้นิรนาม