ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| native_name =
| en_name = PSU.Wittayanusorn School
| image = [[ไฟล์:PSU.WIT.jpg|160180px]]
| caption =
| address = ถนนปุณณกัณฑ์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่<br> สงขลา 90112 <br> ตู้ ปณ.61 ปณฝ.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ สงขลา 90112
 
'''โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์''' เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ที่มีสถานภาพเป็นโรงเรียนเอกชนภายใต้การกำกับดูแลของ[[มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์]] โดย[[มูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์]] เป็นผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน และ[[มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์]]เป็นผู้จดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิฯ โดยคำแนะนำของสภามหาวิทยาลัย โดยโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย เริ่มเปิดสอนในปีการศึกษา 2548<ref>[http://www.psuwit.psu.ac.th โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์]</ref>
 
== สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน ==
* '''ตราประจำสถาบัน''' ได้แก่ อักษร มอ. ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฏ และ จักรกับตรีศูล
** [[สีน้ำเงิน]] (blue) หมายถึง ความยั่งยืน
** [[สีเทา]] (grey) หมายถึง ปัญญา
 
== ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน ==
{| class="wikitable" width="70%"
|-
! ที่
! ชื่อ สกุล
! ตำแหน่ง
! วาระการดำรงตำแหน่ง
 
|-
| 1
| [[วรัญ ตันชัยสวัสดิ์|รองศาสตราจารย์นายแพทย์วรัญ ตันชัยสวัสดิ์]]
| ผู้อำนวยการ
| พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน
|-
 
|}
 
== ระบบการคัดเลือกเข้าศึกษา ==
1. '''ประเภทโครงการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์''
2. '''ประเภทคัดเลือกทั่วไป''' เป็นการสอบคัดเลือกรูปแบบปกติ ดำเนินการสอบคัดเลือกด้วยโรงเรียน โดยแบ่งจำนวนการรับนักเรียนดังนี้
* ''มัธยมศึกษาปีที่ 1'' รับประมาณ 140 คน ต่อปี แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ กลุ่มลูกหลานของบุคลากร[[มหาวิทยาสงขลานครินทร์]] 70 คน กลุ่มบุคคลทั่วไป 35 คน และกลุ่มอุปการะคุณ 35 คน
* ''มัธยมศึกษาปีที่ 4'' รับตามจำนวนที่ไม่เท่ากันในแต่ละปี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม มีประสงค์เข้าเรียนในแผนการเรียนดังกล่าว มากหรือน้อยเพียงใด
 
== คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของนักเรียน ==
* '''R'''eliable and responsible เชื่อถือได้และรับผิดชอบ
* '''T'''eamwork ทำงานเป็นทีมได้
 
== แนวการบริหารจัดการ ==
* '''นักเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้'''
[[หมวดหมู่:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์]]
[[หมวดหมู่:โรงเรียนในจังหวัดสงขลา|มอ.วิทยานุสรณ์]]
{{โครงสถานศึกษา}}
342

การแก้ไข