ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยอีสาน"

**คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
**คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาการพยาบาล
**คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
*ระดับ[[ปริญญาโท]] 3 หลักสูตร
**หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ผู้ใช้นิรนาม