ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิเชษฐ์ เกษมทองศรี"

 
== ประวัติ ==
นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี เกิดเมื่อวันที่ [[7 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2505]] ที่[[อำเภอเมืองราชบุรี]] [[จังหวัดราชบุรี]] เป็นบุตรของนายชัยวัฒน์ กับนางสุภาพร เกษมทองศรี สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จาก[[วิทยาเขตบพิตรพิมุข]] ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จาก[[มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ|วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ]] ต่อมาจึงได้เข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ จาก[[วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา]] ([[มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์|วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักวรรดิ]]) เมื่อปี [[พ.ศ. 2529]] และปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จาก[[สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์]] ปี [[พ.ศ. 2541]]
 
== การทำงาน ==
56,775

การแก้ไข