ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอพระสมุทรเจดีย์"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
* วันที่ 15 ธันวาคม 2527 แยกพื้นที่ตำบลปากคลองบางปลากด ตำบลในคลองบางปลากด ตำบลแหลมฟ้าผ่า ตำบลนาเกลือ และ ตำบลบ้านคลองสวน ไปตั้งเป็น '''กิ่งอำเภอพระสมุทรเจดีย์''' ขึ้นกับ อำเภอเมืองสมุทรปราการ <ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=102|issue=1 ง|pages=31|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งเป็นกิ่งอำเภอพระสมุทรเจดีย์|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2528/D/001/31.PDF|date=1 มกราคม 2528|language=}}</ref>
* วันที่ 19 กรกฎาคม 2534 ยกฐานะเป็น '''อำเภอพระสมุทรเจดีย์''' <ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=108|issue=107 ง|pages=29-32|title=พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอทุ่งตะโก อำเภอพะโต๊ะ อำเภอเขาค้อ อำเภอน้ำหนาว อำเภอวังจันทร์ อำเภอนาด้วง อำเภอเต่างอย อำเภอสิงหนคร อำเภอพระสมุทรเจดีย์ และอำเภอลำดวน พ.ศ. 2534|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2534/A/107/29.PDF|date=19 มิถุนายน 2534|language=}}</ref>
* วันที่ 18 กรกฎาคม 2537 จัดตั้งสุขาภิบาลแหลมฟ้าผ่า ในท้องที่บางส่วนตำบลแหลมฟ้าผ่า และ ตำบลในคลองบางปลากด <ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=111|issue=82 ง|pages=35-37|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2537/D/082/35.PDF|date=13 ตุลาคม 2537|language=}}</ref> และ จัดตั้งสุขาภิบาลพระสมุทรเจดีย์ ในท้องที่ตำบลปากคลองบางปลากด <ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=111|issue=82 ง|pages=38-40|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลพระสมุืทรเจดีย์สมุทรเจดีย์ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2537/D/082/38.PDF|date=13 ตุลาคม 2537|language=}} </ref>
* วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ยกฐานะจากสุขาภิบาลพระสมุทรเจดีย์ และ สุขาภิบาลแหลมฟ้าผ่า เป็น เทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์ และ เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า
 
417,867

การแก้ไข