ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
ปี [[พ.ศ. 2540]] ผู้ปกครองได้บริจาคเงินซื้อพัสดุที่สำคัญหลายอย่าง จัดซื้อรถตู้นิสสัน 1 คัน เพื่อใช้ในงานราชการและโรงเรียนสาขาตำบลทุ่งใหญ่ ได้แยกไปตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาอันมีชื่อเป็นเอกเทศว่า “โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา” และมีนายสมยศ รัตนถา เป็นครูใหญ่
 
ปี [[พ.ศ. 2541]] กรมสามัญศึกษาอนุมัติเงินงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนถาวรสูง 3 ชั้น แบบพิเศษ หลังคาทรงไทย งบประมาณ 9,750,000 บาท ซึ่งได้มอบโอนในเดือนสิงหาคม 2542
 
ปี [[พ.ศ. 2543]] ผู้อำนวยการนายวิรัช เจริญเชื้อ ซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งแทนนายสมศักดิ์ ตันประเสริฐ ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกรมสามัญศึกษาจังหวัดตาก ได้มีการปฏิรูปอาคารสถานที่อย่างขนาดใหญ่ โดยได้สร้าง
 
-อาคารโรงอาหารขนาดใหญ่ ใช้งบทั้งสิ้น 1,200,000 บาท
-เทคอนกรีตภายในบริเวณโรงเรียนทุกสาย ใช้งบ 1,900,000 และได้มีการนำเอาระบบประกันคูณภาพสถานศึกษามาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากสังคมและชุมชน
 
ปี [[พ.ศ. 2547]] –ได้รับรางวัลดีเด่นระบบการดูแลช่วยเหลือนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 4
 
-ชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาในการประกวดสถานศึกษาที่ส่งเสริมและสนับสนุนมารยาทไทยดีเด่นตามโครงการงามอย่างไทย จากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนาธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม
-สถานศึกษาดีเด่นที่ประสบความสำเร็จด้านการดำเนินงาน เรื่อง ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามโครงการสายใยครูและศิษย์ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 
ปี [[พ.ศ. 2548]] ปรับปรุงใต้ถุนอาคาร 1 เป็นห้องเสริมสวย, ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา, ห้องดนตรีสากล
 
-ปรับปรุงอาคาร 3 และห้องปฏิบัติการ 8 ห้อง คือ ห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ, ห้องปฏิบัติการสังคมศึกษา, ห้องปฏิบัติการภาษาไทย, ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์, ห้องปฏิบัติการเคมี, ห้องปฏิบัติการชีวะ,
404,968

การแก้ไข