ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระภัททิยกาฬิโคธาบุตร"

moveCategory
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(moveCategory)
[[หมวดหมู่:พระอสีติสาวก|พระอสีติสาวก]]
[[หมวดหมู่:พระสงฆ์]]
[[หมวดหมู่:อภิธานศัพท์พุทธศาสนาพุทธ]]
[[หมวดหมู่:บุคคลในศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสตกาล]]
[[หมวดหมู่:บุคคลในพุทธประวัติ]]
123,860

การแก้ไข