ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ต่อมาในปี [[พ.ศ. 2518]] ได้ย้ายมาเรียน ณ ที่ตั้งปัจจุบัน ซึ่งทางราชการได้อนุมัติงบประมาณก่อสร้างอาคารแบบ 216ก. ให้ 4 ห้องเรียน ต่อมามีการก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวอีก 1 หลัง 8 ห้องเรียน โดยโรงเรียนขยายแผนการเรียนเพิ่ม ตลอดจนเพิ่มจำนวนครู, ลูกจ้างและงบประมาณก่อสร้าง
 
ปี [[พ.ศ. 2529]] กรมสามัญศึกษาได้แต่ตั้งมีคำสั่งแต่งตั้งให้ นายสมภาร ร่มโพธิ์ทอง มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ แทนนาย สวาท ภูคำแสนคำ ที่ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการที่โรงเรียนชุมแพรแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
 
ปี [[พ.ศ. 2532]] กรมสามัญศึกษา อนุญาตให้โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม เปิดโรงเรียนสาขาขึ้นที่ ตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน โดยทำการเรียนสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และในปีนี้ กรมสามัญศึกษาได้แต่ตั้งให้ นายรัฐวุฒิ ชัยวิศิษฐ์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการแทนนายสมภาร ร่มโพธิ์ทอง ที่ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโพนพิสัย จ.หนองคาย
ปี [[พ.ศ. 2534]] กรมสามัญศึกษา อุมัติให้สาขาของโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ได้แยกออกไปตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาอันมีชื่อเป็นเอกเทศว่า "โรงเรียนยางคำพิทยาคม"
 
ปี [[พ.ศ. 2536]] เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาพาณิชยกรรม เป็นปีแรกจำนวน 1 ห้องเรียน 40 คน และได้ซื้อรถยนต์ 6 ล้อ โตโยต้าไดนา สีน้ำเงิน ขนาด 115 แรงม้า 1 คัน ราคา 405,000 บาท
ปี [[พ.ศ. 2537]] เปิดสาขาขึ้นที่บ้านทุ่งใหญ่ ต.บ้านฝาง อ.กระนวน มีนักเรียนจำนวน 82 คน มีนายสมยศ รัตนถา เป็นหัวหน้าสาขา และในปีการศึกษา 2540 ได้รับการก่อตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา มีชื่อว่า "โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา"
 
ปี [[พ.ศ. 2537]] โรงเรียนจัดแผนการสอนเป็น 13-12-13/10-10-7 จำนวน 65 ห้องเรียน ซึ่งมีอาคารเรียนและอาคารประกอบดังนี้
ปี [[พ.ศ. 2544]] โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2544 (เป็นครั้งที่ 1)
 
1.อาคารเรียนถาวร 4 หลัง
ปี [[พ.ศ. 2549]] โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2548 (เป็นครั้งที่ 2)และในปีนี้ได้ผ่านการประเมินภายนอก (สมศ.) รอบ 2
 
2.อาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง
ปี [[พ.ศ. 2552]] โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2552 เป็นสมัยที่ 3 ในรอบ 10 จึงได้เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี นับเป็นเกียรติประวัติสูงสุดของสถานศึกษา นอกจากนี้ยังได้รับการยกระดับคัดเลือกให้เป็น โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School) เป็น 1 ใน 500 โรงเรียนทั่วประเทศ ซึ่งต้องใช้หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากลที่ต้องพัฒนาคุณภาพมาตรฐานด้านการศึกษา ให้เป็นโรงเรียนมีระบบพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษา แหล่งการเรียนรู้ สภาพแวดล้อม หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่เอื้ออำนวยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตมีนิสัยใฝ่เรียนรู้ มีความคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีคุณธรรมความรู้ รักความเป็นไทย และมีความสามารถก้าวไกลในระดับสากลเพื่อการเป็น Citizen World ต่อไป
 
3.อาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง
 
4.อาคารหอสมุด (ปรับปรุงจากอาคารหอสมุดเล็ก) 1 หลัง
 
5.โรงฝึกงาน 4 หลัง 8 หน่วย
 
6.ศูนย์ประชาสัมพันธ์ 1 หลัง
 
7.โรงอาหารชั่วคราว 1 หลัง
 
8.ป้อมยาม 1 หลัง
 
9.เครื่องกรองน้ำเย็นนักเรียน 2 ที่
 
ปี [[พ.ศ. 2538]] กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้จัดตั้งสาขาขึ้นที่ บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้างฝาง อำเภอกระนวน โดยได้รับการบริจาคที่ดินจากสภาตำบล เปิดรับ ม. 1 จำนวน 2 ห้องเรียน นักเรียน 82 คน ซึ่งมีนายสมยศ รัตนถา เป็นหัวหน้าสาขา
 
ปี [[พ.ศ. 2539]] กรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ นายสมศักดิ์ ตันประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม จังหวัดขอนแก่น มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม แทนนายรัฐวุฒิ ชัยวิศิษฐ์ ที่ย้ายไปโรงเรียนมัญจาศึกษา ซึ่งมีการพัฒนาหลายอย่างในช่วงปี 2539 เช่น
 
*ซื้อเครื่อง Laser Printer
 
*ซื้อเครื่องโทรสาร
 
*ซื้อเครื่องพิมพ์สำเนา
 
*ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ติดตั้งระบบแลน 1 ชุด
 
*ติดตั้งโทรศัพท์ภายในครบทุกหมวดวิชา
 
ปี [[พ.ศ. 2540]] ผู้ปกครองได้บริจาคเงินซื้อพัสดุที่สำคัญหลายอย่าง จัดซื้อรถตู้นิสสัน 1 คัน เพื่อใช้ในงานราชการและโรงเรียนสาขาตำบลทุ่งใหญ่ ได้แยกไปตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาอันมีชื่อเป็นเอกเทศว่า “โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา” และมีนายสมยศ รัตนถา เป็นครูใหญ่
 
ปี 2541 กรมสามัญศึกษาอนุมัติเงินงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนถาวรสูง 3 ชั้น แบบพิเศษ หลังคาทรงไทย งบประมาณ 9,750,000 บาท ซึ่งได้มอบโอนในเดือนสิงหาคม 2542
 
ปี 2543 ผู้อำนวยการนายวิรัช เจริญเชื้อ ซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งแทนนายสมศักดิ์ ตันประเสริฐ ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกรมสามัญศึกษาจังหวัดตาก ได้มีการปฏิรูปอาคารสถานที่อย่างขนาดใหญ่ โดยได้สร้าง
 
-อาคารโรงอาหารขนาดใหญ่ ใช้งบทั้งสิ้น 1,200,000 บาท
 
-ประตูหน้าโรงเรียนใช้งบประมาณ 500,000 บาท
 
-ปรับปรุงใต้ถุนอาคาร 2 เป็นห้องสำนักงานใช้งบ 1,000,000 บาท
 
-ปรับปรุงสวนหย่อมเป็นการสร้างบรรยากาศในโรงเรียนให้ร่มรื่นสวยงาม ใช้งบ 350,000 บาท
 
-เทคอนกรีตภายในบริเวณโรงเรียนทุกสาย ใช้งบ 1,900,000 และได้มีการนำเอาระบบประกันคูณภาพสถานศึกษามาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากสังคมและชุมชน
 
ปี 2547 –ได้รับรางวัลดีเด่นระบบการดูแลช่วยเหลือนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 4
 
-ชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาในการประกวดสถานศึกษาที่ส่งเสริมและสนับสนุนมารยาทไทยดีเด่นตามโครงการงามอย่างไทย จากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนาธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม
 
-รางวัลพระราชทานยอดเยี่ยมสถานศึกษา “รักการอ่านสานสู่ฝัน” ด้านส่งเสริมนักคิดคำนวณ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
 
-สถานศึกษาดีเด่นที่ประสบความสำเร็จด้านการดำเนินงาน เรื่อง ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามโครงการสายใยครูและศิษย์ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 
ปี 2548 ปรับปรุงใต้ถุนอาคาร 1 เป็นห้องเสริมสวย, ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา, ห้องดนตรีสากล
 
-ปรับปรุงอาคาร 3 และห้องปฏิบัติการ 8 ห้อง คือ ห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ, ห้องปฏิบัติการสังคมศึกษา, ห้องปฏิบัติการภาษาไทย, ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์, ห้องปฏิบัติการเคมี, ห้องปฏิบัติการชีวะ,
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์, ห้องปฏิบัติการวิทย์ ม.ต้น เป็นห้อง E-Class room มีเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเรียนการสอนสมบูรณ์แบบ
 
-ปรับปรุงอาคาร ICT เป็น
 
1.ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
 
2.ห้องนิเทศการสอน (โทรทัศน์วงจรปิด)
 
-มุงหลังคาสนามบาสเก็ตบอล
 
-สร้างห้องน้ำมาตรฐาน สำหรับนักเรียน 40 ห้อง
 
ปี [[พ.ศ. 25442549]] โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 25442548และในปีนี้ได้ผ่านการประเมินภายนอก (เป็นครั้งที่ 1สมศ.) รอบ 2
 
ปี [[พ.ศ. 25492552]] โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 25482552 (เป็นครั้งสมัยที่ 2)และ3 ในปีรอบ 10 จึงได้เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี นับเป็นเกียรติประวัติสูงสุดของสถานศึกษา นอกจากนี้ยังได้ผ่านรับการประเมินภายนอกยกระดับคัดเลือกให้เป็น โรงเรียนมาตรฐานสากล (สมศ.World-Class Standard School) รอบเป็น 1 ใน 500 โรงเรียนทั่วประเทศ 2
 
ปัจจุบัน โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมได้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้น[[มัธยมศึกษาตอนต้น]] จนถึงตอนปลาย ได้รับการอนุมัติให้จัดแผนชั้นเรียนเป็น 12 - 11 - 9 / 12 - 11 - 10 รวม 65 ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 3,211โดยมีท่านผู้อำนวยการ สมยศ รัตนถา เป็นผู้อำนวยการ
117

การแก้ไข