ผลต่างระหว่างรุ่นของ "องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)"

 
อพท. ได้กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานไว้ 6 ประการ ได้แก่
* ยุทธศาสตร์ที่ 1 การประสานการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
* ยุทธศาสตร์ที่ 1
การประสาน* ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อสินค้า บริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
* ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษและการท่องเที่ยวชุมชน
* ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาสินค้า* บริการยุทธศาสตร์ที่ และสิ่งอำนวย4 การเพิ่มขีดความสะดวกสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษ
* ยุทธศาสตร์ที่ 35 การสร้างเครือข่ายการพัฒนาทุกภาคส่วน
* ยุทธศาสตร์ที่ 6 การให้บริการด้านองค์ความรู้เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
การส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษและการท่องเที่ยวชุมชน
* ยุทธศาสตร์ที่ 4
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษ
* ยุทธศาสตร์ที่ 5
การสร้างเครือข่ายการพัฒนาทุกภาคส่วน
* ยุทธศาสตร์ที่ 6
การให้บริการด้านองค์ความรู้เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
 
== ขั้นตอนการประกาศเขตพื้นที่พิเศษ ==
ผู้ใช้นิรนาม