ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปรัชญา เวสารัชช์"

[[หมวดหมู่:บุคคลจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช|ปรัชญา เวสารัชช์]]
[[หมวดหมู่:อาจารย์คณะรัฐศาสตร์|ปรัชญา เวสารัชช์]]
[[หมวดหมู่:อธิการบดีมหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศไทย]]
{{โครงชีวประวัติ}}