ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
* กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 
==นโยบายโรงเรียน==
 
1.เน้นระบบการดูแลนักเรียนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
 
2.ปลูกฝังและส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
 
3.ถือว่านักเรียนเป็นหัวใจสำคัญในการจัดการศึกษา โดยยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง
 
4.ถือว่าโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ให้บริการด้านการศึกษาและด้านอื่นๆ
 
5.ถือว่าโรงเรียนเป็นตลาดวิชาและอุทยานทางการศึกษาและโรงเรียนต้องเปิดกว้างในวิชาที่หลากหลายและเอื้อให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความสนใจ
 
6.เน้นพัฒนาครู-อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้และประสบการณ์ในการถ่านทอดสู่นักเรียน
 
7.เร่งพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีให้ทันสมัยกับวิทยาการสมัยใหม่ โดยจัดศูนย์วิชาการรองรับการผลิตสื่อและจัดหาสื่อมาช่วยสอน
 
8.ส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพและกิจกรรมนันทนาการเพื่อต้านยาเสพติด
 
9.ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์ในโรงเรียน
 
10.ส่งเสริมให้เห็นคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น สืบทอดศิลปวัฒนธรรม
 
11.ส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนค่านิยมที่ดีงามให้กับบุคลากรในโรงเรียน
 
12.พัฒนาบรรยากาศในด้านบริการ วิชาการ และสิ่งแวดล้อม
 
13.พัฒนาระบบบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในรูปแบบที่ครูและชุมชนมีส่วนร่วม
 
==วิสัยทัศน์โรงเรียน==
 
โรงเรียนจัดการศึกษาเข้าสู่มาตรฐานสากล มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ ทางวิชาการ เทคโนโลยีและทักษะทางวิชาชีพตามธรรมชาติของแต่ละบุคคล มีคุณธรรมจริยธรรมอนุรักษ์และส่งเสริมความเป็นไทยมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
 
==พัธกิจโรงเรียน==
 
1.พัฒนาผู้เรียนให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
 
2.พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เป็นระบบมีความคล่องตัวเพื่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพ
 
3.สนับสนุนชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยี
 
4.พัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 
5.พัฒนาบุคลากรสู่มาตรฐานวิชาชีพ
 
==เป้าประสงค์==
 
1.นักเรียนมีความรู้ความสามารถมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 
2.โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการอย่างเป็นระบบมีความคล่องตัว
 
3.โรงเรียนสนับสนุนให้ชุมชนได้เจ้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยี
 
4.โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา มีการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่สอดคล้อง
 
5.โรงเรียนพัฒนาบุคลากรสู่มาตรฐานวิชาชีพ
6.โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้และสามารถดำรงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
* [http://www.skwkclub.com/ เว็บไซต์ศิษย์เก่าโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม]
* [http://www.kkn4.obec.go.th สพท.ขก.4]
 
==อ้างอิงที่มา==
 
*[http://www.skwk.ac.th www.skwk.ac.th/เว็บไซต์หลักโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม]
*[http://www.skwk.ac.th/skwk/nayobuy_07.html]
*[http://www.skwk.ac.th/skwk/wisai_08.html]
*[http://www.skwk.ac.th/skwk/pantakit_09.html]
 
[[หมวดหมู่:โรงเรียนในจังหวัดขอนแก่น]]
117

การแก้ไข